II. Algemene informatie over de gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen, voor zover dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van een goed werkende website (dit omvat zowel de HÜPPE website, de HÜPPE webshop als de HÜPPE productconfigurator) alsmede onze content en diensten. Persoonsgegevens van onze gebruikers worden doorgaans alleen verzameld en gebruikt na toestemming van de gebruiker. Hiervan kan worden afgeweken, indien het om feitelijke redenen niet mogelijk is om vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

 

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van betrokkene proberen te verkrijgen, dient artikel 6, lid 1, punt a) uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, punt b), AVG als rechtsgrond. Dit is ook van toepassing op de verwerking van gegevens die noodzakelijk is om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Voor zover verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient artikel 6, lid 1, punt c), AVG als rechtsgrond.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient artikel 6, lid 1, punt d), AVG als rechtsgrond.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde en deze niet zwaarder wegen dan de belangen, grondrechten of de fundamentele vrijheden van de betrokkene, dient artikel 6, lid 1, punt f), AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

 

3. Wissen van gegevens en opslagperiode

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist en geblokkeerd, zodra het doeleinde waartoe de gegevens werden opgeslagen vervalt. Voorts mogen gegevens dan worden opgeslagen, indien daarin door Europese of nationale wetgevers in Unierechtelijke verordeningen, wetten of overige regelgeving is voorzien die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is. Gegevens worden ook gewist of geblokkeerd, indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er sprake is van een duidelijke noodzaak om gegevens langer op te slaan ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst of het uitvoeren van een overeenkomst.