Právní pokyny

I. Užívání

 

Přečtěte si, prosím, před použitím našich webových stránek, následující podmínky. Používáním naší webové stránky souhlasíte s našimi podmínkami užívání.

 

Snažíme se, aby tyto webové stránky byly v aktuálním stavu. Toto ale nemůžeme zaručit.

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že se některé informace na našich webových stránkách vztahují na produkty, sortiment nebo služby, které nejsou za všech okolností k dostání ve všech zemích. Pro dostupnost produktů a služeb se, prosím, obracejte na obchodní zastoupení značky HÜPPE ve své zemi.

 

Snažíme se, aby tyto webové stránky obsahovaly co možná nejsprávnější a nejkompletnější informace. Neneseme žádnou odpovědnost za aktuálnost informací nebo jejich správnost, úplnost nebo vhodnost z hlediska určitých účelů použití. Za možné škody, jako je ztráta dat atd., vyplývající z použití naší webové stránky, nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. S převzetím některých informací, dat, obrázků apod. na této webové stránce nepřebíráme záruku, že tato data jsou chráněna autorským právem nebo ochrannou známkou třetích stran.

 

HÜPPE GmBH nemůže poskytnout žádný právní nárok na konkrétní služby, které jsou k dispozici. Vyhrazujeme si právo, kdykoliv zkrátit, změnit či zablokovat uvedené obsahy a služby. Dále nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za kontinuální a nepřerušenou dostupnost nabízených služeb.

 

HÜPPE GmBH nemonitoruje příspěvky v diskuzních fórech vytvořených uživateli. Nekontrolujeme zákonnost či přesnost obsahu vyvěšeného uživateli, jako jsou názory, rady, prohlášení, nabídky či jiné informace. Na našich diskuzních fórech nesmějí být uveřejňována protiprávní, hanlivá, pomlouvačná a urážlivá prohlášení. Z tohoto důvodu není HÜPPE GmBH zodpovědné za obsah. Tyto obsahy nereprezentují náš názor. Toto platí i v případě, že uživatelé jsou zaměstnanci společnosti HÜPPE GmbH.

 

Pokud dojde k porušení těchto podmínek použití na webových stránkách společnosti HÜPPE, chrání nás uživatel před veškerými nároky třetí strany vyplývajícími z takového jeho užití našich webových stránek.

 

Vyhrazujeme si právo kdykoliv zkrátit obsahy a přesunout je do jiných tématických sekcí, přechodně je zablokovat a/nebo je definitivně vymazat.

 

Pro všechny odkazy na naší webové stránce platí: Chtěli bychom výslovně zdůraznit, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsahy stránek, popř. porušování jakýchkoliv platných zákonů i práva k ochranné známce a názvu na stránkách, na které odkazujeme. Z tohoto důvodu se výslovně distancujeme od formulací i obsahů na odkazovaných webových stránkách. Toto prohlášení platí pro všechny na naší webové stránce uvedených linků a všech obsahů stránek, které vedou k nahlášeným bannerům nebo linkům.

 

Veškeré informace nebo data, jejich použití a registrace na webových stránkách HÜPPE, stejně jako všechno, co se vztahuje k webové stránce HÜPPE se řídí německým právem. Místem plnění a soudní příslušnosti je, v rozsahu povoleném, Oldenburg.

 


II. Odpovědnost

Pro odpovědnost HÜPPE GmbH, jedno z jakého právního důvodu, platí následující:

 

Naše odpovědnost za škody vyplývající z úmrtí, fyzického zranění nebo poškození zdraví, způsobené námi nebo některým z našich zástupců či právních nástupců, včetně případů nevědomé nedbalosti, je zaručena zákonnými ustanoveními.

 

2. U ostatních škod platí následující:

a) Za škody, které vychází  z hrubě nedbalostního porušení povinnosti společnosti HÜPPE GmbH nebo úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností svých právních zástupců nebo agentů, ručí společnost HÜPPE GmbH podle zákonných ustanovení.

b) Za škody, které jsou založeny na porušení smluvních závazků kvůli prosté nedbalosti společnosti HÜPPE GmbH, jejích právních zástupců nebo agentů, je odpovědnost společnosti HÜPPE GmbH omezena na předvídatelné smluvní náhrady škody.

c) Nároky na náhradu za jiné škody z důvodu porušení povinností nebo zajištění jiných než podstatných povinností je vyloučeno v případě prosté nedbalosti. To se týká zejména informací, softwaru, dokumentů nebo jiných údajů, které jsou k dispozici prostřednictvím jedné z Vašich webových stránek a je zde nebezpečí napadení viry nebo jinými škodlivými komponenty.

d) Nároky na náhradu škody z prodlení, které jsou založeny na jednoduchém zanedbání, jsou vyňaty; zákonná práva kupujícího při rozumném prodloužení zůstávají nedotčena.

 

3. Omezení odpovědnosti za škodu a výluky z této odpovědnosti neplatí, pokud by společnost HÜPPE GmbH podvodně zatajila pochybení nebo poskytla záruku stavu daného předmětu.

 

4. Nárok zákazníka na náhradu vynaložených výdajů vedle nároku na náhradu škody zůstává nedotčen.

 

 

III.  Autorské právo – copyright - ochranná práva

Všechny obrázky, grafiky, soubory a obsah těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem nebo ochrannou známkou. Kopírování, publikace, zpracování nebo jiné využití v elektronických či tištěných médiích, na jiných webových stránkách nebo jinými způsoby, pro soukromé či komerční účely, je podmíněno naším výslovným předchozím písemným souhlasem, na který ovšem nevzniká žádný právní nárok.

 

Texty, obrázky, grafika, loga aj, která jsou k dispoci na webových stránkách HÜPPE, nesmí být změněny, kopírovány pro komerční účely a být všeobecně použity bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti HÜPPE GmbH na jiných webových stránkách.

 

Copyright:

HÜPPE GmbH usiluje o dodržování autorských práv u obrázků, grafik a textů ve všech publikacích. Všechny zmíněné nabídky internetu a případně třetími stranami chráněnými ochrannými známkami podléhají ustanovení platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům vlastníka autorských práv. Veškerá práva z průmyslového vlastnictví a autorská práva, nabytá námi nebo v některých případech třetími stranami, plně podléhají ustanovení platného zákona o ochranných známkách a vlastnických práv vlastníka autorských práv. Ze skutečnosti, zda práva z průmyslového vlastnictví a autorská práva držená námi nebo třetími stranami jsou či nejsou uvedena, nelze vyvozovat, že taková práva neexistují.

 

 

IV.  Rozhodné právo a soudní příslušnost

Na této webové stránce platí jako rozhodné německé právo. Soudní příslušnost a místo plnění je sídlo firmy, tzn. Bad Zwischenahn.

 

Stav 02/2013