Opmerkingen met betrekking tot de gegevensbescherming 

Voor HÜPPE GmbH is de beveiliging van persoonlijke gegevens van groot belang. Wij willen u daarom hier informeren, hoe we uw privésfeer beveiligen, als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.

 

Naast het vanzelfsprekend in acht nemen van de wettelijke voorschriften voor de gegevensbeveiliging willen we ons met deze aanwijzingen verplichten tot een verantwoordelijke omgang met uw gegevens, zodat uw privésfeer ten allen tijden beveiligd is. Het is voor ons belangrijk, dat u zich bij het bezoeken van onze websites veilig en op uw gemak voelt.

 

 

Met de volgende opmerkingen omtrent de gegevensbescherming leggen wij uit wanneer wij bepaalde gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken - vanzelfsprekend met inachtneming van de actuele Duitse rechtspraak. De gegevensbescherming in onze onderneming voldoet aan de Europese norm voor gegevensbescherming en is specifiek gebaseerd op de actuele Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG). Bij het gebruik van het internet richten wij ons voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens op de wet op de telemedia (TMG) van de Bondsrepubliek Duitsland. De onderneming probeert daarbij niet alleen aan de wettelijke bepalingen op de gegevensbescherming te voldoen, maar tevens rekening te houden met de aanbevelingen van erkende instanties voor de vrijwillige zelfcontrole op het gebied van de gegevensbescherming.

 

In het algemeen kan onze website zonder opgave van persoonlijke gegevens worden gebruikt. Voor zover persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) op onze pagina's worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen u erop dat bij de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kunnen optreden. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van de in het kader van de colofonverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van niet-uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en voorlichtingsmateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, zoals spam e-mails.
 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS overgezonden en daar opgeslagen. Wanneer op deze website IP-anonimisering is ingeschakeld, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van overeenkomst omtrent de Europese Economische Unie afgekort.

 

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgezonden, en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de website-activiteiten, en om overige met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten voor de websitebeheerder uit te voeren. De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

 

U kunt de opslag van cookies weigeren door de betreffende instellingen in uw browser-software; wij wijzen er echter op dat u in dat geval niet de volledige functionaliteit van deze website tot uw beschikking hebt. U kunt daarnaast voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende informatie (incl. uw IP-adres) aan Google wordt doorgestuurd, en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door via onderstaande link de volgende browser-plug-in te downloaden en installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Toegang tot de gegevens

Bij toegang tot de internetpagina's van de HÜPPE GmbH, wordt informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie omvat bijvoorbeeld het type browser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider en dergelijke. Dit is algemene informatie, en is niet bedoeld om de gebruiker  te ïdentificeren. Deze gegevens worden ook gegenereerd wanneer u een andere websites op het internetgebruikt. Het is dus geen specifieke functie van de HÜPPE websites. Dit soort informatie wordt alleen anoniem verzameld en statistisch geëvalueerd door ons.

 

Gebruik van cookies

Zonder uw voorafgaande toestemming maken wij alleen gebruik van de cookies-technologie, zodat er gebruik kan worden gemaakt van het aanbod op onze webpagina's. Cookies zijn tekstbestanden die informatie bevatten om o.a. bezoekers te identificeren die onze webpagina's herhaaldelijk bezoeken. Deze worden op uw computer opgeslagen en vanaf dat punt door ons opgeroepen. Tijdens deze processen verzamelen wij geen persoonsgegevens zonder uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming en maken daar evenmin gebruik van. Wij korten uw IP-adres af, zodat er geen verwijzing is naar u als persoon. Bovendien verzamelen wij alleen gegevens over de door u gekozen opties en slaan deze op (bijv. taalversies, landenpagina's, B2B- of B2C-aanbiedingen), product-ID uit memo's of downloadcenter, frequentie en duur van het paginabezoek, enz. U kunt te allen tijde via uw browserinstellingen vastleggen dat u geen cookies wilt ontvangen, of u kunt de op uw computer opgeslagen gegevens wissen. Wanneer wij gebruik willen maken van cookies voor de op de behoeften afgestemde optimalisering van ons aanbod en onze marketing, zullen wij vooraf uw toestemming vragen.

 

Persoonlijke informatie

In zoverre u op onze pagina's verzocht wordt, om persoonlijke informatie zoals bv. naam, adres of telefoonnummer te vermelden, is dit onderworpen aan de volgende speciale bepalingen: Wij gebruiken deze gegevens voor de marketing van HÜPPE GmbH. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Als uitzondering gelden hier dienstverleners, die in opdracht van HÜPPE GmbH handelen en derden zoals de met HÜPPE GmbH conform §§ 15 ff. AktG verbonden ondernemingen. Naast de gegevens, die u ons ter beschikking stelt, gebruiken we informatie uit de manier, waarop u ons aanbod gebruikt, om u zo snel mogelijk naar informatie te leiden, die voor u interessant zou kunnen zijn en om ons aanbod constant te optimaliseren.

U kunt te allen tijde schriftelijk conform het geldende recht informeren, of en welke persoonlijke gegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Wij zullen u dan een mededeling toesturen. Stuur a.u.b. uw aanvragen naar onze gevolmachtigde voor gegevensbeveiliging. Via hem kunt u ook het wijzigen en wissen van uw gegevens laten regelen.

 

Gebruik

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het beperkte kader van de wettelijke bevoegdheden voor marketingdoeleinden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal er via e-mail of telefoon geen gebruik worden gemaakt van marketing. Op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden verwerken en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, voor zover dat noodzakelijk is (1) voor marketingdoeleinden voor eigen aanbiedingen of (2) de overdracht van deze gegevens aan het HÜPPE voor hun marketingactiviteiten: lidmaatschap van een personengroep (bijv. uw hoedanigheid als klant of belangstellende van HÜPPE), naam, titel, academische graad, beroeps-, branche- of bedrijfsnaam, adres (echter geen telefoon- of e-mailcontactgegevens) en geboortejaar. Voor marketinguitingen voor eigen aanbiedingen slaan wij, behalve deze gegevens, eventueel andere, rechtmatig door ons verworven gegevens op en gebruiken deze. Voor zover wij de hiervoor opgenoemde gegevens aan de bij ons concern behorende bedrijven voor hun marketingdoeleinden overdragen, zijn deze wettelijk verplicht u erop te attenderen dat deze de gegevens van ons hebben verkregen (verwijzing in marketingmateriaal, e.d.).

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

Externe dienstverleners

Bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens worden wij ten dele ondersteund door geselecteerde dienstverleners die in overeenstemming met hun opdracht zich jegens ons streng aan de voorschriften houden en die wij voor aanvang van hun taak als dien

 

Inzage, rectificatie, afscherming en wissen van gegevens

Conform § 34 en § 6b van het BDSG hebt u onbeperkt recht op de kosteloze inzage van uw door ons opgeslagen gegevens evenals conform § 35 van de BDSG het recht op het verwijderen of afschermen van ongeoorloofde gegevens respectievelijk het recht op rectificatie van onjuiste gegevens. Voor zover in deze opmerkingen omtrent de gegevensbescherming niets anders is bepaald, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens uiterlijk drie maanden na wegvallen van het doel van de opslag, voor zover wij wettelijk niet tot een langer durende opslag verplicht zijn. U dient ervan op de hoogte te zijn dat wij geen invloed hebben op de opslagduur van uw gegevens bij Google. Op aanvraag zijn wij graag bereid u ook schriftelijk mede te delen, of en welke persoonlijke gegevens wij van uw hebben opgeslagen. Voor zover mogelijk zullen wij toepasselijke maatregelen nemen om uw bij ons opgeslagen gegevens op korte termijn te actualiseren of te rectificeren. In deze gevallen kunt u onmiddellijk contact opnemen met de persoon die voor de gegevensbescherming verantwoordelijk is.

 

De Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) schrijft in § 4g voor, dat de informatie die relevant zijn voor de gegevensbescherming voor iedereen in geschikte vorm ter beschikking gesteld moeten kunnen worden. Wij hebben in onze openbare uitleg van de procedure reeds de relevante gegevens beschikbaar gesteld. Wanneer u dit wilt inzien, kunt u contact opnemen met de persoon die voor de gegevensbescherming verantwoordelijk is.

 

Veiligheid

HÜPPE GmbH zet technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in, om uw aan ons ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens te beveiligen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden volgens de stand van de techniek voortdurend verbeterd en aangepast.

 

 

Contactpersoon

Voor vragen, verzoeken of bezwaren is onze gevolmachtigde voor de bedrijfsgegevensbeveiliging gaarne voor u beschikbaar.

 

 

HÜPPE GmbH

Industriestraße 3

26160 Bad Zwischenahn

 

E-mail: datenschutzbeauftragter @ hueppe.com

 

 

Geldigheidsgebied

Deze gegevens beschermings richtlijnen gelden alleen voor het aanbod op het internet van HÜPPE GmbH.

 

HÜPPE GmbH, Stand 02/2013