II. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników w zasadzie wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do udostępnienia funkcjonalnej strony internetowej (zarówno strony internetowej HÜPPE, sklepu internetowego HÜPPE, jak również konfiguratora produktów HÜPPE) oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku uzyskania zgody zainteresowanej osoby na przetwarzanie danych osobowych podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wymaganych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą dane, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad wspomnianymi interesami, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy osiągnięty zostanie cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlegamy jako administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.