XIX. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeżeli przetwarzane są dane użytkownika, jest on osobą, której dotyczą dane w rozumieniu RODO i przysługują mu następujące prawa wobec administratora:

 

1. Prawo do uzyskania informacji

Użytkownik może zażądać od administratora potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Jeżeli takie przetwarzanie istnieje, wówczas użytkownik może zażądać od administratora informacji dotyczących następujących aspektów:

 1. cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane;
 2. kategorie danych osobowych, jakie są przetwarzane;
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub zostaną ujawnione;
 4. planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących Państwa lub, jeśli podanie konkretnych informacji w tym zakresie jest niemożliwe, kryteria określania okresu przechowywania;
 5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 6. istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. wszystkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dotyczą dane;
 8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo do zażądania informacji o tym, czy dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z tym mogą Państwo zażądać poinformowania o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazywaniem danych.

 

2. Prawo do sprostowania danych

Maja Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych wobec administratora, o ile przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania sprostowania.

 

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W razie zaistnienia któregoś z poniższych warunków mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 1. jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych przez okres, który umożliwia administratorowi weryfikację prawidłowości danych osobowych;
 2. jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych w celu ich przetwarzania, jednak są one Państwu potrzebne w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub
 4. jeżeli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody administratora przeważają wobec Państwa powodów.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostanie ograniczone, wówczas dane te – z pominięciem ich zapisu – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej bądź prawnej lub z powodów związanych z ważnym interesem publicznym Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli nastąpiło ograniczenie przetwarzania zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

 

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, o ile występuje jeden z poniższych powodów:

 1. Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zapisane lub dla których były przetwarzane w inny sposób.
 2. Odwołują Państwo swoją zgodę, na podstawie której następowało przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie istnieje także inna podstawa prawna dla przetwarzania danych.
 3. Składają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania, lub składają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 4. Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator.
 6. Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zapisane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

 

b) Informacja dla osób trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, wówczas podejmuje on odpowiednie działania, także natury technicznej, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji, aby poinformować administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, iż Państwo, jako osoba, której dotyczą dane, zażądali od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

 

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne

 1. w celu wykonania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji;
 2. w celu spełnienia zobowiązania prawego wymagającego przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub w celu realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub następującego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. z powodu interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile wymienione w podpunkcie a) prawo przypuszczalnie uniemożliwia realizację celów tego przetwarzania lub poważnie ją utrudnia, lub
 5. w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 

5. Prawo do uzyskania informacji

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych wobec administratora, wówczas administrator jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe dotyczące Państwa, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub jest związane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem.

Przysługuje Państwu prawo wobec administratora do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

 

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które udostępnili Państwo administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto mają Państwo także prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
 2. przetwarzanie następuje za pomocą procesów zautomatyzowanych.

W ramach wykonywania tego prawa mają Państwo ponadto prawo do zażądania, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to także profilowania wynikającego z niniejszych przepisów.

Administrator nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane w celu realizacji reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeżeli złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej, wówczas dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Mają Państwo możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – do wykonania swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

8. Prawo do odwołania wyrażonej zgody w zakresie ochrony danych

Mają Państwo prawo do odwołania w dowolnym momencie wyrażonej przez siebie zgody w zakresie ochrony danych. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania.

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach łącznie z profilowaniem

Mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – łącznie z profilowaniem – i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja

 1. jest niezbędna w celu zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem,
 2. jest dozwolona na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator i które przewidują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów Państwa lub
 3. opiera się na wyraźniej zgodzie Państwa.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, o ile nie ma zastosowania art. 9 ust. 2 lit. a lub g i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów Państwa.

W przypadkach, o których mowa w pkt. (1) i (3), administrator podejmuje odpowiednie działania mające na celu ochronę praw i wolności oraz uprawnionych interesów Państwa, do których należy co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania decyzji.

 

10. Prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym

Z zastrzeżeniem innych środków administracyjnych lub środków prawnych przed sądem mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, jeżeli jest on zdania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.