XIX. Rechten van betrokkene

Indien persoonsgegevens van u werden verwerkt, bent u betrokkene inzake de AVG en dan heeft u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

 

1. Recht van inzage

U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de u betreffende persoonsgegevens.
Wanneer dat het geval is, heeft u het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke inzage te verkrijgen in de volgende informatie:

 1. de verwerkingsdoeleinden;
 2. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 4. de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die opslagtermijn te bepalen;
 5. dat u het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat de u betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 6. dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om informatie te verlangen over het al dan niet doorgeven van de u betreffende persoonsgegevens in een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband heeft u het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46, AVG inzake de doorgifte.

 

2. Recht op rectificatie

U heeft het recht op rectificatie en/of vervollediging tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient onverwijld te rectificeren.

 

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens verlangen:

 1. wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode betwist die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 3. de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. wanneer u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Wanneer u de beperking van de verwerking conform de bovengenoemde voorwaarden heeft verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke in kennis gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 

4. Recht op gegevenswissing

a) Verplichting tot wissen van gegevens

U heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. de u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. u trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 3. u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG;
 4. de u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. de u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 6. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, AVG.

 

b) Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17, lid 1, AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

 

c) Uitzonderingen

Het recht op gegevenswissing is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

 1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 2. voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 3. om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3, AVG;
 4. met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG voor zover het onder paragraaf a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 5. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

5. Recht op kennisgeving

Wanneer u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke heeft ingesteld, is hij ertoe verplicht iedere ontvanger aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht dat hij u informatie verstrekt over deze ontvangers.

 

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

 1. de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b); en
 2. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u voorts het recht dat de u betreffende persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet in het gedrang komen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

 

7. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), AVG; met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

 

8. Recht op intrekking van de verleende toestemming inzake de persoonsgegevens

U heeft het recht te allen tijde de door u verleende toestemming inzake uw persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen verbonden zijn of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft. Dit geldt niet indien het besluit:

 1. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke;
 2. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of
 3. berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op de in artikel 9, lid 1, AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

Ten aanzien van de onder (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

 

10. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78, AVG.