Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky HÜPPE GmbH

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Oldenburg pod HRB 202345 (dále jen HÜPPE). DIČ: DE 814977721, DIČ: 69 / 200 / 24628, email: hueppe@hueppe.com, fax: +49 4403 67-100, telefon: +49 4403 67-0.

Od 12. dubna 2023

1. Rozsah

1.1 Následující obchodní podmínky ve znění platném v době objednávky platí výhradně pro všechny objednávky podané HÜPPE na nákup zboží a na požadavky na zákaznický servis ze strany zákazníků (spotřebitelů a podnikatelů). Odlišné všeobecné obchodní podmínky zákazníka nebudou uznány, pokud HÜPPE výslovně písemně nevyjádří souhlas s jejich platností.

1.2 Zákazník je spotřebitelem do té míry, že účel objednaných dodávek a služeb nelze přičíst převážně jeho obchodní nebo samostatné profesní činnosti. Podnikatelem je naopak každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Prezentace a propagace výrobků nebo služeb (např. zákaznický servis) od HÜPPE na internetu nebo v internetovém obchodě HÜPPE nepředstavuje nabídku ve smyslu § 145 a násl. BGB, ale výzvu k podání nabídky ze strany zákazník.

2.2 Zákazník odesláním objednávky e-mailem, faxem nebo telefonem podává závaznou nabídku na nákup zboží nebo služeb HÜPPE. Při používání e-shopu zákazník podá závaznou přihlášku k nákupu zboží nebo služeb aktuálně v nákupním košíku kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“. Před odesláním objednávky může zákazník údaje kdykoli změnit a zobrazit. Přihlášku však lze podat a odeslat pouze v případě, že zákazník přijal tyto smluvní podmínky kliknutím na tlačítko „Přijmout podmínky“ a tím je zahrnul do své žádosti.

2.3 Společnost HÜPPE je oprávněna přijmout objednávku do 7 dnů od obdržení objednávky společností HÜPPE. E-mailové potvrzení o přijetí, které je automaticky vygenerováno a zasláno systémem ihned po obdržení objednávky zákazníka, nepředstavuje závazné přijetí nabídky ze strany HÜPPE. Společnost HÜPPE deklaruje přijetí smlouvy prostřednictvím samostatného e-mailu, jakmile zboží opustí sklad Dodací lhůtu nebo servisní lhůtu pro zavolání zákaznického servisu lze potvrdit (potvrzení objednávky). V tomto emailu nebo v samostatném emailu, nejpozději však při dodání zboží, bude zákazníkovi zaslán text smlouvy (sestávající z objednávky, všeobecných obchodních podmínek a potvrzení objednávky) ze strany HÜPPE na trvanlivém nosiči (e-mail nebo papírový výtisk) (potvrzení smlouvy). Text smlouvy bude společností HÜPPE uložen v souladu s předpisy o ochraně dat. V rámci procesu objednávání je riziko nesprávného přenosu, které nelze vysvětlit, na straně zákazníka.

2.4 Smlouva se uzavírá v německém jazyce.

2.5 Zboží nabízené společností HÜPPE se prodává pouze v běžném obchodním množství.

2.6 Není-li dodání zboží objednaného zákazníkem možné, například proto, že odpovídající zboží není skladem, společnost HÜPPE upustí od vydání prohlášení o převzetí. V tomto případě k uzavření smlouvy nedochází. Společnost HÜPPE o tom neprodleně informuje zákazníka a okamžitě vrátí veškeré již obdržené protiplnění.

2.7 HÜPPE může brát v úvahu objednávky na dodávky do zahraničí pouze tehdy, pokud existuje minimální hodnota objednávky. Minimální hodnotu objednávky může zákazník zjistit v informacích o ceně uvedených v internetovém obchodě HÜPPE.

3. Zvláštní podmínky pro provoz zákaznického servisu

Zavolání zákaznického servisu k opravě si můžete vyžádat přímo u HÜPPE. Paušální sazba zahrnuje náklady na příjezd a odjezd a také 30 minut pracovní doby na místě. Případná další pracovní doba bude účtována za každých započatých 15 minut podle sazby v aktuálně platném ceníku.

Opravy se provádějí na místě montáže. Přístup k opravovanému výrobku musí být umožněn takovým způsobem, aby bylo možné provést odborné opravy. může být uděláno.

Mezi technikem zákaznického servisu a zákazníkem probíhá koordinace ohledně data a času servisní schůzky. Čas je obecně nezávazný, protože technici zákaznického servisu nemohou předpovědět přesnou dobu opravy předchozích zakázek.

Pokud se po zahájení opravy ukáže, že předpokládané náklady na opravu nejsou ve vztahu k aktuální hodnotě výrobku ekonomicky ospravedlnitelné, práce budou přerušeny, zákazník bude informován o předpokládaných nákladech na opravu a jeho souhlasu bude požadována další oprava. Pokud se během opravy projeví vady a jejich odstranění přesahuje skutečný rozsah opravy, HÜPPE bude klienta informovat o předpokládaných vícenákladech. Rozšíření rozsahu oprav vyžaduje souhlas zákazníka.

4. Ceny

Platí ceny za produkty a služby (zejména volání zákaznických služeb), které jsou uvedeny na internetu v době objednávky nebo jsou tam uloženy ve formě ceníku. Uvedené ceny jsou konečné ceny, to znamená, že zahrnují příslušnou zákonnou DPH a další cenové složky, nezahrnují však případné náklady na dopravu. Náklady na dopravu jsou uvedeny v informacích o ceně v internetovém obchodě HÜPPE. Cena včetně DPH a příslušných nákladů na dopravu je rovněž zobrazena v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky zákazníkem.

5. Doručení a doprava (nákup zboží)

Dodací lhůty uváděné HÜPPE se počítají od okamžiku potvrzení objednávky, za předpokladu předchozí úhrady kupní ceny. Pokud není u příslušného zboží v e-shopu uvedena žádná nebo žádná jiná dodací lhůta, je to 2-5 pracovních dnů (standardní dodání). HÜPPE také znovu uvádí dodací lhůtu v potvrzení objednávky. Zboží je zasíláno balíkovým doručováním prostřednictvím poskytovatele balíkových služeb. HÜPPE nese riziko přepravy, pokud je zákazník spotřebitel.

6. Právo na odstoupení od smlouvy: 

(1) Při uzavírání transakce prodeje na dálku mají spotřebitelé obecně zákonné právo na odstoupení od smlouvy, o čemž společnost HÜPPE níže poskytuje informace v souladu s právním vzorem. Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v odstavci (2). Odstavec (3) obsahuje vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a odstavec (4) obsahuje upřesnění právních vzorů a dalších předpisů, kterými je HÜPPE vázána nad rámec právních předpisů ve prospěch svých zákazníků.

7. Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží. V případě objednání zákaznického servisu začíná výpovědní lhůta běžet dnem uzavření smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat (HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, telefon: +49 4403 67-0, fax: +49 4403 67-100, e-mail: hueppe@hueppe.com) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) informujícího o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy přiložený v odstavci 3 níže, i když to není povinné.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (kromě jakýchkoli dodatečných nákladů vzniklých tím, že jste zvolili jiný způsob doručení, než je námi nabízené levné standardní doručení), a to ihned a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splacení používáme stejnou platební metodu, kterou jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; za žádných okolností vám nebudou v důsledku tohoto splácení účtovány žádné poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Za ztrátu hodnoty zboží odpovídáte pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku nakládání s jiným zbožím, než jaké je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Pokud jste při objednávce zákaznického servisu požadovali, aby služby začaly během lhůty pro zrušení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku odpovídající poměru služby až do doby, kdy jste nás informovali o svém právu na zrušení v souvislosti s k této smlouvě již poskytnuté služby v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

(2) Právo na odstoupení se nevztahuje na smlouvy:

 • dodávat zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitele nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele,
 • na dodávku zboží, pokud bylo vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím.

(3) HÜPPE poskytuje informace o vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy v souladu s právními předpisy takto:

8.Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

 • Společnosti HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, Telefon: +49 4403 67-0, Fax: +49 4403 67-100, E-Mail: hueppe@hueppe.com:
 • Odvolávám/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)
 • Objednáno dne (*) / přijato dne (*)
 • Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
 • Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
 • Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pro papírové oznámení)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte

(4) Kromě právních předpisů a výše uvedených vzorů to platí pro upřesnění a výhradně ve prospěch zákazníků:

 • V rozsahu, v jakém zákon nevylučuje právo na odstoupení od smlouvy, může zákazník odstoupit od smlouvy pouze u jednotlivého zboží objednaného a dodaného společně a jinak si zboží ponechat. V těchto případech není nutné zrušení celé smlouvy.
 • U dílčích dodávek více současně objednaného zboží začíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet dodáním posledního zboží. Totéž platí, pokud je zboží dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech. Pokud je dodán pouze jeden produkt, lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dodáním tohoto produktu. Ve všech případech může zákazník také prohlásit zrušení před dodáním.
 • U zboží, které pro svou povahu nelze vrátit poštou, ponesete přímé náklady na vrácení zboží. Náklady se odhadují maximálně na 30,00 EUR.
9. Způsob platby

(1) Kupní cena a náklady na dopravu musí být uhrazeny nejpozději do dvou (2) týdnů od obdržení faktury vystavené společností HÜPPE.

(2) Platí pro nákup zboží:

 • Platba se v rámci EU provádí předem převodem na účet uvedený v internetovém obchodě HÜPPE, inkasem pomocí jedné z následujících kreditních karet: Euro/Mastercard, VISA Card nebo PayPal. Pokud bylo uděleno povolení k inkasu nebo je platba provedena kreditní kartou, společnost HÜPPE odepíše částku z účtu zákazníka nejdříve v době uvedené v odstavci 1.
 • Pokud existují důvodné náznaky rizika nezaplacení, vyhrazuje si HÜPPE právo na dodání až po obdržení kupní ceny včetně nákladů na dopravu (rezervace platby předem). Využije-li HÜPPE rezervaci zálohy, HÜPPE bude zákazníka neprodleně informovat. V tomto případě začíná dodací lhůta běžet zaplacením kupní ceny a nákladů na dopravu.
 • U objednávek ze zemí mimo EU nebo vyžadujících zaslání mimo EU je možná pouze platba předem.

(3) Platí pro hovory zákaznického servisu:

Platba za hovory zákaznického servisu, včetně případných nákladů na náhradní díly, je splatná okamžitě a je provedena v hotovosti ihned po zavolání zákaznického servisu, inkasem nebo bankovním převodem. V případě platby inkasem nebo bankovním převodem se platba považuje za včasnou, pokud je přijata na účet HÜPPE do 2 pracovních dnů od zavolání zákaznického servisu.

Poznámka k povinnosti uchovávat faktury pro spotřebitele: Příjemce faktury je povinen uchovávat fakturu pro daňové účely po dobu 2 let.

(4) Pokud se zákazník dostane do prodlení s platbou, musí zaplatit HÜPPE úrok z prodlení ve výši 5 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou p.a. Povinnost zákazníka platit úroky z prodlení nebrání společnosti HÜPPE uplatňovat další náhradu škody z důvodu prodlení.

(5) Zákazník není oprávněn kompenzovat pohledávky ze strany HÜPPE, pokud jeho protipohledávky nebyly právně prokázány nebo jsou nesporné. Je také oprávněn započíst pohledávky ze strany HÜPPE, pokud uplatňuje reklamace vad nebo protinároky z téže kupní smlouvy.

(6) Zákazník může jako kupující uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že jeho protinárok vyplývá z téže kupní smlouvy.

10. Zachování titulu

Veškeré dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem HÜPPE. Vyhrazené vlastnictví se vztahuje i na zpracované věci a v případě dalšího prodeje na reklamaci kupní ceny (prodloužená výhrada vlastnictví). Zpracování nebo transformace se vždy provádí pro HÜPPE. Pokud v důsledku toho zanikne (spolu)vlastnictví HÜPPE, je již dohodnuto, že vlastnické právo zákazníka k uniformě přejde na HÜPPE v poměru hodnoty celé pohledávky HÜPPE k hodnotě ostatních položek. Zákazník skladuje majetek HÜPPE zdarma.

11. Záruka

(1) Práva zákazníka v případě věcných a právních vad určují zákonná ustanovení, není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, zejména v bodě 10 níže, stanoveno jinak. Pro podnikatele je záruční doba na zboží dodávané společností HÜPPE 12 měsíců od data dodání.

(2) Dodatečná záruka na zboží dodané společností HÜPPE existuje pouze tehdy, pokud to bylo výslovně uvedeno v potvrzení objednávky u příslušné položky.

12. Odpovědnost za škody

(1) Společnost HÜPPE odpovídá za škody v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud není dále uvedeno jinak.

(2) V případě porušení povinností – bez ohledu na právní důvod – odpovídá HÜPPE za úmysl a hrubou nedbalost. V případě prosté nedbalosti HÜPPE odpovídá pouze za:

– za škody způsobené újmou na životě, těle nebo zdraví a

– za škodu vzniklou porušením podstatné smluvní povinnosti (závazku, jehož splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jehož splnění smluvní partner pravidelně důvěřuje a může se na něj spolehnout); V tomto případě je však odpovědnost omezena na náhradu obvykle se vyskytující škody, která byla předvídatelná v době uzavření smlouvy.

(3) Výše uvedená omezení odpovědnosti se nevztahují na právní nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobek nebo jiných kogentních právních norem.

13. Volba práva a soudní příslušnosti

(1) Na tyto Všeobecné obchodní podmínky a smluvní vztah mezi HÜPPE a zákazníkem se vztahuje právo Spolkové republiky Německo, s výjimkou jednotného hmotného práva, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Zákonná ustanovení omezující volbu práva zůstávají nedotčena. Pokud zákazník zadal objednávku jako spotřebitel a má v době objednávky obvyklé bydliště v jiné zemi než ve Spolkové republice Německo, zůstává použití kogentních právních ustanovení této země výše provedenou volbou práva nedotčeno.

(2) Je-li zákazníkem obchodník, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní speciální fond, je výlučným místem soudní příslušnosti pro všechny spory ze smluvních vztahů, jakož i mimosmluvní nároky mezi zákazníkem a HÜPPE, sídlo HÜPPE. V opačném případě, zejména je-li zákazníkem spotřebitel, platí právní předpisy podle místa soudu.

 

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru