Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe HÜPPE GmbH

Ogólne warunki handlowe (OWH) firmy HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, zarejestrowanej w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Oldenburgu pod numerem HRB 202345 (zwanej dalej HÜPPE). Numer identyfikacyjny VAT: DE 814977721, numer podatkowy: 69 / 200 / 24628, e-mail: hueppe@hueppe.com, faks: +49 4403 67-100, telefon: +49 4403 67-0.

Stan na 12 kwietnia 2023 r

1. Zakres

1.1 Poniższe warunki handlowe w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia mają zastosowanie wyłącznie do wszystkich zamówień składanych do HÜPPE na zakup towarów oraz do zapytań klientów (konsumentów i przedsiębiorców) o obsługę klienta. Odmienne ogólne warunki handlowe klienta nie będą uznawane, chyba że HÜPPE wyraźnie zgodzi się na ich ważność w formie pisemnej.

1.2 Klient jest konsumentem w zakresie, w jakim celu zamówionych dostaw i usług nie można przypisać w przeważającej mierze jego działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej. Natomiast przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając umowę, działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2. Zawarcie umowy

2.1 Prezentacja i promocja artykułów lub usług (np. obsługa klienta) firmy HÜPPE w Internecie lub sklepie internetowym HÜPPE nie stanowi oferty w rozumieniu § 145 i nast. BGB, lecz zaproszenie do złożenia oferty przez firmę HÜPPE. klient.

2.2 Składając zamówienie e-mailem, faksem lub telefonicznie, klient składa wiążącą ofertę zakupu towaru lub skorzystania z usług firmy HÜPPE. Korzystając ze Sklepu internetowego, Klient składa wiążący wniosek o zakup towaru lub usługi znajdującej się aktualnie w koszyku poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”. Klient przed złożeniem zamówienia może w każdej chwili dokonać zmiany i wglądu do danych. Jednakże wniosek można złożyć i przesłać tylko wtedy, gdy klient zaakceptował niniejsze warunki umowne, klikając przycisk „Akceptuję warunki” i tym samym uwzględnił je w swoim wniosku.

2.3 HÜPPE ma prawo przyjąć zamówienie w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia przez HÜPPE. E-mail z potwierdzeniem odbioru, który jest automatycznie generowany i wysyłany przez system natychmiast po otrzymaniu zamówienia klienta, nie stanowi wiążącego przyjęcia oferty przez HÜPPE.HÜPPE oświadcza przyjęcie umowy za pomocą osobnej wiadomości e-mail niezwłocznie po towar opuszcza magazyn Można potwierdzić termin dostawy lub czas obsługi klienta (potwierdzenie zamówienia). W tej wiadomości e-mail lub w osobnej wiadomości e-mail, ale nie później niż w momencie dostawy towaru, tekst umowy (składający się z zamówienia, ogólnych warunków handlowych i potwierdzenia zamówienia) zostanie przesłany klientowi przez HÜPPE na trwałym nośniku (e-mail lub wydruk papierowy) (potwierdzenie umowy). Tekst umowy zostanie zapisany przez HÜPPE zgodnie z przepisami o ochronie danych. W ramach procesu zamawiania ryzyko błędnej transmisji, której nie da się wytłumaczyć, leży po stronie Klienta.

2.4 Umowa zostaje zawarta w języku niemieckim.

2.5 Towary oferowane przez HÜPPE sprzedawane są wyłącznie w normalnych ilościach handlowych.

2.6 Jeżeli dostawa zamówionego przez klienta towaru nie jest możliwa, na przykład z powodu braku odpowiedniego towaru w magazynie, HÜPPE nie wystosuje oświadczenia o jego przyjęciu. W takim przypadku umowa nie zostaje zawarta. HÜPPE niezwłocznie poinformuje o tym klienta i niezwłocznie zwróci otrzymane wynagrodzenie.

2.7 HÜPPE może uwzględniać zamówienia z dostawą za granicę tylko wtedy, gdy istnieje minimalna wartość zamówienia. Minimalną wartość zamówienia klient może znaleźć w informacjach cenowych dostępnych w sklepie internetowym HÜPPE.

3. Specjalne warunki obsługi klienta

Wezwania obsługi klienta w sprawie napraw można zamówić bezpośrednio w firmie HÜPPE. W cenę ryczałtu wliczone są koszty przyjazdu i wyjazdu oraz 30 minut czasu pracy na miejscu. Za każdy dodatkowy czas pracy naliczany będzie rachunek za każde rozpoczęte 15 minut, według stawki z aktualnie obowiązującego cennika.

Prace naprawcze przeprowadzane są na miejscu montażu. Dostęp do naprawianego produktu musi być umożliwiony w sposób umożliwiający przeprowadzenie profesjonalnej naprawy. Można to zrobić.

Uzgodnienie daty i godziny wizyty serwisowej odbywa się pomiędzy technikiem obsługi klienta a klientem. Termin ten jest z reguły niewiążący, gdyż serwisanci nie są w stanie przewidzieć dokładnego czasu naprawy w przypadku poprzednich zamówień.

Jeżeli po rozpoczęciu naprawy okaże się, że przewidywane koszty naprawy nie są ekonomicznie uzasadnione w stosunku do aktualnej wartości produktu, prace zostaną przerwane, Klient zostanie poinformowany o przewidywanych kosztach naprawy i wyrazi zgodę na zostanie poproszony o dalszą naprawę. Jeżeli w trakcie naprawy ujawnią się wady i ich usunięcie wykracza poza faktyczny zakres naprawy, HÜPPE poinformuje klienta o szacunkowych kosztach dodatkowych. Rozszerzenie zakresu napraw wymaga zgody Klienta.

4. Ceny

Obowiązują ceny produktów i usług (w szczególności połączeń z obsługą klienta), które są podawane w Internecie w momencie składania zamówienia lub przechowywane tam w formie cennika. Podane ceny są cenami ostatecznymi, co oznacza, że ​​zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT i inne składniki ceny, ale nie zawierają żadnych obowiązujących kosztów wysyłki. Koszty wysyłki podane są w informacjach cenowych w sklepie internetowym HÜPPE. Cena zawierająca podatek VAT oraz obowiązujące koszty przesyłki wyświetlana jest także w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

5.  Dostawa i transport (zakup towaru)

Podane przez HÜPPE terminy dostaw liczone są od chwili potwierdzenia zamówienia, przy założeniu wcześniejszej zapłaty ceny zakupu. Jeżeli w sklepie internetowym dla danego towaru nie podano innego terminu dostawy lub nie określono innego terminu dostawy, wynosi on 2-5 dni roboczych (dostawa standardowa). W potwierdzeniu zamówienia HÜPPE ponownie podaje termin dostawy. Towar wysyłany jest przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jeśli Klient jest konsumentem, HÜPPE ponosi ryzyko wysyłki.

6. Prawo odstąpienia od umowy: 

(1) W przypadku zawarcia transakcji sprzedaży na odległość konsumentom przysługuje z reguły ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o czym HÜPPE informuje poniżej zgodnie ze wzorem prawnym. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy reguluje ust. 2. Ustęp (3) zawiera wzór formularza odstąpienia od umowy, a ust. (4) objaśnienia dotyczące modeli prawnych i dodatkowych przepisów, którymi oprócz przepisów prawnych związana jest firma HÜPPE na korzyść swoich klientów.

7. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła towar w posiadanie. W przypadku zamówienia obsługi klienta termin na odstąpienie rozpoczyna bieg w dniu zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami (HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, telefon: +49 4403 67-0, faks: +49 4403 67-100, e-mail: hueppe@hueppe.com) w drodze jasnego Oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem) informującego Cię o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy zawartego w paragrafie 3 poniżej, choć nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odwołania

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Ponosisz odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

Jeżeli zamawiając usługę obsługi klienta zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie odstąpienia od umowy, musisz zapłacić nam odpowiednią kwotę odpowiadającą proporcji usługi do chwili, w której poinformowałeś nas o prawie do odstąpienia od umowy w związku do niniejszej umowy usługi już świadczone w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

(2) Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów:

 • dostarczać towary, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia decyduje indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,
 • o dostawę towaru, jeżeli ze względu na swój charakter został on po dostarczeniu nierozłącznie zmieszany z innymi towarami.

(3) HÜPPE udostępnia następujące informacje dotyczące wzoru formularza odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa:

8. Przykładowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go.)

 • Do HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, Telefon: +49 4403 67-0, Fax: +49 4403 67-100, E-Mail: hueppe@hueppe.com:
 • Ja/my (*) niniejszym odstępuję/my (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następującego towaru (*)/świadczenia następującej usługi (*)
 • Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)
 • Data

(*) Usuń to, co nie dotyczy

(4) Oprócz przepisów prawnych i powyższych wzorów, ma to zastosowanie w celu wyjaśnienia i wyłącznie na korzyść klientów:

 • O ile prawo do odstąpienia od umowy nie jest wyłączone przez prawo, klient może odstąpić od umowy wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych towarów zamówionych i dostarczonych razem oraz zatrzymać towar w inny sposób. W takich przypadkach odstąpienie od całej umowy nie jest konieczne.
 • W przypadku dostaw częściowych kilku zamówionych jednocześnie towarów, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z chwilą dostarczenia ostatniego towaru. To samo dotyczy sytuacji, gdy towar jest dostarczany w kilku przesyłkach częściowych lub w kawałkach. Jeżeli dostarczony zostanie tylko jeden produkt, okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie dostarczenia tego produktu. We wszystkich przypadkach klient może również zgłosić rezygnację z zamówienia przed dostawą.
 • W przypadku towaru, którego ze względu na swój charakter nie można odesłać pocztą, ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszty szacowane są na maksymalnie około 30,00 EUR.
9. Zapłata

(1) Cenę zakupu i koszty wysyłki należy uiścić najpóźniej w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania faktury wystawionej przez HÜPPE.

(2) Dotyczy zakupu towaru:

 • Płatność na terenie UE realizowana jest przelewem z góry na konto podane w sklepie internetowym HÜPPE, poleceniem zapłaty, przy użyciu jednej z następujących kart kredytowych: Euro/Mastercard, VISA Card lub PayPal. Jeżeli udzielono autoryzacji polecenia zapłaty lub dokonano płatności kartą kredytową, HÜPPE obciąży rachunek klienta najwcześniej w terminie określonym w ust. 1.
 • Jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki wskazujące na ryzyko braku płatności, HÜPPE zastrzega sobie prawo do dostawy dopiero po otrzymaniu ceny zakupu wraz z kosztami wysyłki (zastrzeżenie przedpłaty). Jeżeli HÜPPE skorzysta z rezerwacji przedpłaty, HÜPPE niezwłocznie poinformuje o tym klienta. W takim przypadku termin dostawy rozpoczyna się od zapłaty ceny zakupu i kosztów wysyłki.
 • W przypadku zamówień złożonych spoza UE lub wymagających wysyłki poza UE możliwa jest wyłącznie płatność z góry.

(3) Dotyczy połączeń z obsługą klienta:

Płatność za wezwania obsługi klienta, w tym ewentualne koszty części zamiennych, jest wymagalna natychmiastowo i dokonywana jest gotówką bezpośrednio po wezwaniu obsługi klienta, poleceniem zapłaty lub przelewem bankowym. W przypadku płatności poleceniem zapłaty lub przelewem bankowym płatność uważa się za terminową, jeżeli wpłynie na konto HÜPPE w ciągu 2 dni roboczych od wezwania obsługi klienta.

Uwaga dotycząca obowiązku przechowywania faktur dla konsumentów: Odbiorca faktury ma obowiązek przechowywać fakturę dla celów podatkowych przez okres 2 lat.

(4) W przypadku zwłoki w płatności klient jest zobowiązany zapłacić HÜPPE odsetki za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej rocznie. Zobowiązanie klienta do zapłaty odsetek za zwłokę nie uniemożliwia firmie HÜPPE dochodzenia dalszych odszkodowań z tytułu zwłoki.

(5) Klientowi nie przysługuje prawo do potrącenia roszczeń wobec HÜPPE, chyba że jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub są bezsporne. Ma on także prawo do potrącenia roszczeń wobec HÜPPE, jeżeli zgłosi reklamacje dotyczące wad lub roszczenia wzajemne z tej samej umowy kupna.

(6) Klient jako kupujący może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne wynika z tej samej umowy kupna.

10. Zatrzymanie tytułu

Wszystkie dostarczone towary pozostają własnością HÜPPE do momentu całkowitej zapłaty. Zastrzeżona własność obejmuje także przetworzone przedmioty, a w przypadku odsprzedaży także roszczenie o cenę zakupu (przedłużone zastrzeżenie własności). Przetwarzanie lub przetwarzanie odbywa się zawsze na rzecz HÜPPE. Jeżeli wskutek tego wygaśnie (współ)własność HÜPPE, ustala się już, że własność klienta dotycząca jednolitego artykułu przechodzi na HÜPPE proporcjonalnie do wartości całego roszczenia HÜPPE do wartości pozostałych przedmiotów. Klient przechowuje własność HÜPPE bezpłatnie.

11. Gwarancja

(1) Prawa klienta w przypadku wad materialnych i prawnych są ustalane zgodnie z przepisami ustawowymi, chyba że określono inaczej w niniejszych ogólnych warunkach, w szczególności w sekcji 10 poniżej. Dla przedsiębiorców okres gwarancji na przedmioty dostarczone przez HÜPPE wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

(2) Istnieje dodatkowa gwarancja tylko dla towarów dostarczonych przez Hüppe, jeśli zostało to wyraźnie dostarczone w potwierdzeniu zamówienia dla odpowiedniego elementu.

12. Odpowiedzialność za szkody

(1) HÜPPE odpowiada za szkody zgodnie z przepisami ustawowymi, chyba że poniżej określono inaczej.

(2) W przypadku naruszenia obowiązków – niezależnie od przyczyny prawnej – firma HÜPPE odpowiada za umyślne działanie i rażące niedbalstwo. HÜPPE odpowiada wyłącznie za zwykłe zaniedbanie:

– za szkody powstałe w wyniku naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz

– za szkody wynikające z naruszenia istotnego obowiązku umownego (obowiązku, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu partner umowy regularnie ufa i może polegać); W tym przypadku jednak odpowiedzialność ogranicza się do odszkodowania za typowo występującą szkodę, którą można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

(3) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do roszczeń prawnych wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt lub innych bezwzględnie obowiązujących standardów prawnych.

13. Wybór prawa i miejsca jurysdykcji

(1) W odniesieniu do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych oraz stosunku umownego pomiędzy HÜPPE a klientem obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem jednolitego prawa materialnego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy ustawowe ograniczające wybór prawa pozostają nienaruszone. Jeżeli Klient złożył zamówienie jako konsument i w chwili składania zamówienia ma miejsce zwykłego pobytu w państwie innym niż Republika Federalna Niemiec, dokonany powyżej wybór prawa nie ma wpływu na stosowanie przepisów prawa bezwzględnie wiążących tego kraju.

(2) Jeżeli klientem jest handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków umownych oraz roszczeń pozaumownych pomiędzy klientem a HÜPPE jest siedziba HÜPPE zarejestrowane biuro. W pozostałych przypadkach, szczególnie jeśli Klientem jest Konsument, zastosowanie mają przepisy prawa właściwego dla miejsca jurysdykcji.

 

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner