Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van HÜPPE GmbH

De algemene voorwaarden (AV) van HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank Oldenburg onder HRB 202345 (hierna HÜPPE genoemd). Btw-identificatienummer: DE 814977721, belastingnummer: 69 / 200 / 24628, e-mail: hueppe@hueppe.com, fax: +49 4403 67-100, telefoon: +49 4403 67-0.

Vanaf 12 april 2023

1. Domein

1.1 De volgende voorwaarden in de op het moment van de bestelling geldende versie zijn uitsluitend van toepassing op alle bij HÜPPE geplaatste bestellingen voor de aankoop van goederen en voor verzoeken om klantenservice door klanten (consumenten en ondernemers). Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij HÜPPE uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat met de geldigheid ervan.

1.2 De klant is consument voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet overwegend kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Anderzijds is een ondernemer elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Sluiting van het contract

2.1 De presentatie en promotie van artikelen of diensten (bijv. klantenservice) van HÜPPE op internet of in de HÜPPE onlineshop vormt geen aanbod in de zin van § 145 ev BGB, maar eerder een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de klant.

2.2 Door per e-mail, fax of telefoon een bestelling te plaatsen, doet de klant een bindend aanbod om goederen of diensten van HÜPPE te kopen. Bij gebruik van de onlineshop dient de klant een bindende aanvraag in om de goederen of diensten die zich momenteel in het winkelwagentje bevinden, te kopen door op de knop “Nu kopen” te klikken. Voordat de klant de bestelling plaatst, kan de klant op elk moment de gegevens wijzigen en inzien. De aanvraag kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de klant deze contractuele voorwaarden heeft aanvaard door op de knop “Algemene voorwaarden accepteren” te klikken en deze daarmee in zijn aanvraag heeft opgenomen.

2.3 HÜPPE heeft het recht de bestelling binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling door HÜPPE te accepteren. Een ontvangstbevestiging per e-mail, die onmiddellijk na ontvangst van de bestelling van de klant automatisch door het systeem wordt gegenereerd en verzonden, houdt geen bindende aanvaarding van het aanbod door HÜPPE in. HÜPPE verklaart door middel van een aparte e-mail de aanvaarding van de overeenkomst. de goederen verlaten het magazijn. De levertijd of de servicetijd voor een klantenservicebezoek kan worden bevestigd (orderbevestiging). In deze e-mail of in een aparte e-mail, maar uiterlijk bij de levering van de goederen, wordt de contracttekst (bestaande uit de bestelling, algemene voorwaarden en orderbevestiging) door HÜPPE op een duurzame drager (e-mail of papieren afdruk) (contractbevestiging). De contracttekst wordt door HÜPPE in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming opgeslagen. Tijdens het bestelproces ligt het risico van een niet verklaarbare foutieve verzending bij de klant.

2.4 Het contract wordt in het Duits gesloten.

2.5 De ​​door HÜPPE aangeboden goederen worden uitsluitend in normale handelshoeveelheden verkocht.

2.6 Indien levering van de door de klant bestelde goederen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de betreffende goederen niet op voorraad zijn, zal HÜPPE afzien van het afgeven van een acceptatieverklaring. In dit geval komt er geen contract tot stand. HÜPPE zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de eventueel reeds ontvangen tegenprestatie onmiddellijk terugbetalen.

2.7 HÜPPE kan bestellingen voor leveringen in het buitenland alleen in overweging nemen als er een minimale bestelwaarde geldt. De minimale bestelwaarde vindt de klant in de prijsinformatie in de HÜPPE onlineshop.

3. Speciale voorwaarden voor klantenserviceactiviteiten

Klantenservicediensten voor reparatiewerkzaamheden kunnen rechtstreeks bij HÜPPE worden aangevraagd. Het vaste tarief omvat de kosten voor de heen- en terugreis en 30 minuten werktijd ter plaatse. Extra werktijd wordt per 15 minuten of een deel daarvan in rekening gebracht tegen het tarief van de op dat moment geldende prijslijst.

De reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd op de plaats van installatie. De toegang tot het te repareren product moet zodanig zijn dat een professionele reparatie kan worden uitgevoerd.

De datum en het tijdstip van de serviceafspraak worden overeengekomen tussen de servicetechnicus en de klant. De tijd is over het algemeen niet bindend, omdat de servicetechnici de exacte reparatietijd van eerdere bestellingen niet kunnen voorspellen.

Als na het begin van de reparatie blijkt dat de te verwachten reparatiekosten niet in een economisch verantwoorde verhouding tot de actuele waarde van het product staan, worden de werkzaamheden onderbroken, wordt de klant over de te verwachten reparatiekosten geïnformeerd en wordt zijn toestemming voor de verdere reparatie gevraagd. Wanneer tijdens de reparatie gebreken aan het licht komen, waarvan het verhelpen buiten de eigenlijke omvang van de reparatie valt, informeert HÜPPE de klant over de te verwachten meerkosten. Een uitbreiding van de reparatieomvang behoeft de toestemming van de klant.

4. Prijzen

Van toepassing zijn de prijzen voor producten en diensten (in het bijzonder klantenservice-oproepen) die op het moment van de bestelling op internet staan ​​vermeld of daar in de vorm van een prijslijst zijn opgeslagen. De vermelde prijzen zijn eindprijzen, dat wil zeggen inclusief de toepasselijke wettelijke BTW en andere prijscomponenten, maar exclusief eventuele verzendkosten. De verzendkosten staan ​​vermeld in de prijsinformatie in de HÜPPE onlineshop. De prijs inclusief BTW en toepasselijke verzendkosten wordt ook op het bestelformulier weergegeven voordat de klant de bestelling plaatst.

5. Levering en transport (aankoop van goederen)

De door HÜPPE opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van de orderbevestiging, onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de koopprijs. Als er voor de betreffende goederen in de onlineshop geen of geen afwijkende levertijd is aangegeven, bedraagt ​​deze 2-5 werkdagen (standaardlevering). HÜPPE vermeldt de levertijd ook nogmaals in de orderbevestiging. De goederen worden verzonden via pakketbezorging via een pakketdienstverlener. HÜPPE draagt ​​het verzendrisico als de klant een consument is.

6. Herroepingsrecht:

(1) Bij het afsluiten van een verkooptransactie op afstand hebben consumenten doorgaans een wettelijk herroepingsrecht, waarover HÜPPE hieronder informatie verstrekt volgens het wettelijke model. De uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn geregeld in lid (2). In paragraaf (3) is een voorbeeldformulier voor herroeping opgenomen en in paragraaf (4) zijn ten behoeve van haar klanten verduidelijkingen opgenomen over de wettelijke modellen en aanvullende voorschriften waaraan HÜPPE naast de wettelijke voorschriften gebonden is.

7. Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Indien klantenservice wordt besteld, begint de herroepingstermijn op de dag waarop het contract wordt gesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, telefoon: +49 4403 67-0, fax: +49 4403 67-100, e-mail: hueppe@hueppe.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat in paragraaf 3 hieronder is bijgevoegd, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve eventuele extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.

Als u bij het bestellen van de klantenservice hebt verzocht dat de diensten tijdens de herroepingstermijn beginnen, moet u ons een passend bedrag betalen dat overeenkomt met het deel van de dienst tot het moment waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw herroepingsrecht met betrekking tot voor dit contract de reeds geleverde diensten vergeleken met de totale omvang van de diensten waarin het contract voorziet.

(2) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten:

 • zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,
 • voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.

(3) Informatie over het modelformulier voor herroeping verstrekt HÜPPE conform de wettelijke bepalingen als volgt:

8. Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

 • Aan HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, Telefon: +49 4403 67-0, Fax: +49 4403 67-100, E-Mail: hueppe@hueppe.com:
 • Ik/wij (*) herroep/herroep hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)
 • Datum

(*) Verwijder wat niet van toepassing is

(4) Naast de wettelijke voorschriften en de bovenstaande sjablonen geldt dit ter verduidelijking en uitsluitend ten behoeve van de klanten:

 • Voor zover het herroepingsrecht niet door de wet is uitgesloten, kan de klant de overeenkomst alleen herroepen met betrekking tot afzonderlijk bestelde en samen geleverde goederen en de goederen anderszins behouden. In deze gevallen is herroeping van het volledige contract niet nodig.
 • Bij deelleveringen van meerdere tegelijkertijd bestelde goederen begint de herroepingstermijn met de levering van de laatste goederen. Hetzelfde geldt als goederen in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd. Indien slechts één product wordt geleverd, begint de herroepingstermijn met de levering van dit product. In alle gevallen kan de klant de annulering ook vóór de levering melden.
 • Voor goederen die vanwege hun aard niet per post kunnen worden geretourneerd, draagt ​​u de directe kosten van het retourneren van de goederen. De kosten worden geschat op maximaal circa € 30,-.
9. Betaling

(1) De aankoopprijs en de verzendkosten moeten uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de door HÜPPE opgestelde factuur worden betaald.

(2) Geldt voor de aankoop van goederen:

 • De betaling binnen de EU vindt plaats door overschrijving op de in de HÜPPE onlineshop aangegeven rekening, door middel van automatische incasso, met een van de volgende creditcards: Euro/Mastercard, VISA Card of PayPal. Als er een machtiging voor automatische incasso is verleend of als er met een creditcard wordt betaald, zal HÜPPE de rekening van de klant op zijn vroegst op het in lid 1 genoemde tijdstip afschrijven.
 • Als er redelijke aanwijzingen zijn voor een risico van niet-betaling, behoudt HÜPPE zich het recht voor om pas te leveren na ontvangst van de koopprijs inclusief verzendkosten (voorbehoud van vooruitbetaling). Indien HÜPPE gebruik maakt van de vooruitbetalingsreservering, zal HÜPPE de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. In dit geval begint de leveringstermijn met de betaling van de aankoopprijs en de verzendkosten.
 • Voor bestellingen geplaatst van buiten de EU of verzending buiten de EU is vooruitbetaling alleen mogelijk.

(3) Geldt voor oproepen naar de klantenservice:

De betaling voor klantenservicebezoeken, inclusief eventuele kosten voor reserveonderdelen, is onmiddellijk opeisbaar en wordt onmiddellijk na het klantenservicebezoek contant, via automatische incasso of via bankoverschrijving gedaan. Bij betaling via automatische incasso of bankoverschrijving geldt de betaling als tijdig, als deze binnen 2 werkdagen na het telefoontje naar de klantenservice op de rekening van HÜPPE staat.

Toelichting bewaarplicht facturen voor consumenten: De factuurontvanger is verplicht de factuur fiscaal 2 jaar te bewaren.

(4) Als de klant met een betaling in gebreke blijft, is hij/zij aan HÜPPE een vertragingsrente verschuldigd die 5 procentpunten boven de basisrente per jaar bedraagt. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen, sluit niet uit dat HÜPPE verdere schadevergoeding wegens verzuim kan vorderen.

(5) De klant heeft geen recht op verrekening van vorderingen van HÜPPE, tenzij zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. Hij heeft bovendien het recht om vorderingen van HÜPPE te verrekenen, als hij klachten over gebreken of tegenvorderingen uit hetzelfde koopcontract indient.

(6) De klant kan als koper alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering voortvloeit uit hetzelfde koopcontract.

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van HÜPPE totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot verwerkte artikelen en, in geval van wederverkoop, tot de koopprijsclaim (verlengd eigendomsvoorbehoud). Verwerking of transformatie wordt altijd voor HÜPPE uitgevoerd. Indien daardoor het (mede)eigendom van HÜPPE vervalt, wordt reeds overeengekomen dat het eigendom van de klant op het uniformartikel naar HÜPPE wordt overgedragen naar rato van de waarde van de gehele vordering van HÜPPE op de waarde van de overige artikelen. De klant slaat de eigendommen van HÜPPE gratis op.

11. Garantie

(1) De rechten van de klant bij materiële en juridische gebreken worden bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder in artikel 10 hieronder. Voor ondernemers bedraagt ​​de garantietermijn voor door HÜPPE geleverde artikelen 12 maanden vanaf de datum van levering.

(2) Voor de door HÜPPE geleverde goederen bestaat alleen een aanvullende garantie als dit uitdrukkelijk in de orderbevestiging voor het betreffende artikel werd vermeld.

12. Aansprakelijkheid voor schade

(1) HÜPPE is aansprakelijk voor schade overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders aangegeven.

(2) Bij plichtsverzuim – ongeacht de juridische reden – is HÜPPE aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid is HÜPPE uitsluitend aansprakelijk voor:

– voor schade voortvloeiend uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en

– voor schade die voortvloeit uit de schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); In dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de typisch optredende schade, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

(3) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op juridische claims op grond van de Productaansprakelijkheidswet of andere verplichte wettelijke normen.

13. Keuze van het recht en de plaats van jurisdictie

(1) Op deze algemene voorwaarden en de contractuele relatie tussen HÜPPE en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het uniforme materiële recht, in het bijzonder het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten. De wettelijke bepalingen die de rechtskeuze beperken, blijven onaangetast. Als de klant de bestelling als consument heeft geplaatst en op het moment van zijn bestelling zijn gewone verblijfplaats in een ander land dan de Bondsrepubliek Duitsland heeft, blijft de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen van dat land onaangetast door de hierboven gemaakte rechtskeuze.

(2) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties en niet-contractuele claims tussen de klant en HÜPPE de exclusieve jurisdictie van HÜPPE. statutaire zetel. Voor het overige zijn, vooral als de klant een consument is, de wettelijke voorschriften van toepassing op de plaats van jurisdictie.

 

WordPress Cookie Notice door Real Cookie Banner