Informacje prawne

I. Korzystanie

 

Prosimy uważnie przeczytać poniższe warunki przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny internetowej. Przez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na warunki jej użytkowania.

 

Staramy się utrzymywać ciągłą aktualność naszej witryny internetowej. Nie możemy tego jednak zagwarantować.

 

Należy pamiętać, że poszczególne informacje tej witryny dotyczą produktów, programów i usług, które mogą być niedostępne w niektórych krajach. Informacje o produktach lub usługach dostępnych w Twoim kraju można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie HÜPPE.

 

W naszej witrynie internetowej staraliśmy się przedstawić możliwie prawidłowe i kompletne informacje. Nie możemy jednak zagwarantować ich prawidłowości, kompletności lub przydatności do określonych celów- Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody, jak utrata danych itp., które mogą wystąpić na skutek korzystania z naszej witryny. Umieszczając na tej witrynie określone informacje, dane, zdjęcia itp. nie przejmujemy gwarancji za to, że nie są one chronione prawami autorskimi lub markowymi osób trzecich.

 

HÜPPE GmbH nie może zagwarantować prawnie, że zostaną udostępnione określone usługi. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub wycofania treści lub usług, udostępnionych w tej witrynie. Ponadto nie możemy zagwarantować ciągłej i niezakłóconej dostępności oferowanych usług.

 

Wyklucza się prawo do korzystania z ewentualnego forum dyskusyjnego dla wprowadzania wypowiedzi lub reprezentowania przekonań zniesławiających, oczerniających lub innych, sprzecznych z zasadami etyki lub przepisami ustawowymi. HÜPPE GmbH nie sprawdza dokonywanych tam wpisów. Wszystkie treści, udostępnione przez użytkowników, jak na przykład opinie, porady, wyjaśnienia, oferty czy inne informacje nie są przez nas sprawdzane ani pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem, ani pod kątem ich prawidłowości bądź nieszkodliwości. Dlatego HÜPPE GmbH nie odpowiada za te treści. Treści nie przekazują naszej opinii. Obowiązuje to również w przypadku, gdy użytkownicy są pracownikami firmy HÜPPE GmbH.

 

Jeżeli na skutek niezgodnego z niniejszymi warunkami użytkowania witryny HÜPPE doszłoby do wniesienia przez osoby trzecie roszczeń wobec HÜPPE GmbH, to użytkownik zwalnia nas od wszelkiej odpowiedzialności za takie roszczenia, jeżeli spowodował wniesienie ich przeciwko nam.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skrócenia wszelkich zawartości oraz do przesunięcia wpisów do innych wątków tematycznych, do ich tymczasowego blokowania lub nawet ostatecznego usuwania.

 

Dla odsyłaczy na naszej witrynie internetowej obowiązuje: chcemy z naciskiem podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na treść odsyłacza, ewentualne naruszenie obowiązującego prawa włącznie z prawami autorskimi i markowymi oraz na zawartość stron, do których kieruje odsyłacz. Dlatego niniejszym dystansujemy się jednoznacznie od wszelkich sformułowań odsyłaczy i treści zawartych na stronach, do których odsyłacze znajdują się w naszym serwisie. Treści te nie są naszą własnością. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich umieszczonych na naszej witrynie internetowej odsyłaczy oraz do wszystkich treści stron, do których prowadzą znajdujące się na naszej witrynie banery i odsyłacze.

 

Wszystkie informacje lub dane, ich wykorzystywanie oraz rejestracja w witrynie HÜPPE, a także wszystkie działania, tolerowanie działań lub ich zaniechanie, związane z witryną HÜPPE, podlegają wyłącznie niemieckiemu prawodawstwu. Miejscem wykonania i wyłącznej właściwości sądowej jest Oldenburg, na ile dopuszczalne.

 


II. Odpowiedzialność

W zakresie odpowiedzialności firmy HÜPPE GmbH z dowolnych podstaw prawnych obowiązuje:

 

1. W razie naruszenia zdrowia lub życia, spowodowanego nieumyślnym naruszeniem obowiązków przez HÜPPE GmbH lub umyślnego bądź nieumyślnego naruszenia obowiązków przez jednego z jej ustawowych przedstawicieli, firma HÜPPE GmbH ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami ustawowymi.

 

2. W przypadku pozostałych szkód obowiązuje:

a) Za szkody, spowodowane przez rażące zaniedbanie obowiązków przez HÜPPE GmbH lub umyślne bądź nieumyślne naruszenia obowiązków przez jednego z jej ustawowych przedstawicieli, firma HÜPPE GmbH ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami ustawowymi.

b) Za szkody, spowodowane poważnym naruszeniem obowiązków umownych przez zwykłe zaniedbanie ze strony HÜPPE GmbH lub jej ustawowych przedstawicieli albo pomocników wykonawczych, odpowiedzialność firmy HÜPPE GmbH jest ograniczona do przewidywalnej, typowej dla tej umowy szkody.

c) Wyklucza się możliwość wnoszenia roszczeń odszkodowawczych za inne szkody na skutek naruszenia obowiązków dodatkowych lub drugorzędnych obowiązków w przypadku niedbałości. Obowiązuje to zwłaszcza odnośnie do niezawierania wirusów i innych szkodliwych składników przez informacje, oprogramowanie, dokumenty lub inne dane, dostępne na naszej witrynie internetowej.

d) Wyklucza się możliwość wnoszenia roszczeń odszkodowawczych ze względu na zwłokę, spowodowaną nieumyślnie. Nie narusza to ustawowych praw kupującego po upływie adekwatnego terminu dodatkowego.

 

3. Wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku, gdy HÜPPE GmbH podstępnie przemilczy wadę lub gdy przejmie gwarancję za właściwości danej rzeczy.

 

4. Nie naruszone pozostaje prawo kupującego do wynagrodzenia za niepomyślne nakłady w miejsce roszczeń odszkodowawczych zamiast usługi.

 

 

Prawa autorskie i prawa ochronne

Wszystkie zdjęcia, grafiki, pliki i teksty tej witryny internetowej są chronione prawami autorskimi lub markowymi. Ich publikacja lub dalsze przetwarzanie w mediach elektronicznych lub drukowanych, zarówno do celów prywatnych jak i do wykorzystania komercyjnego, wymaga wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody na piśmie ze strony HÜPPE GmbH.

 

Teksty, zdjęcia, grafiki, logo itp., udostępnione na witrynie internetowej HÜPPE, nie mogą być ani zmieniane, ani kopiowane do celów handlowych lub wykorzystywane na innych stronach internetowych bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody ze strony HÜPPE GmbH.

 

Prawa autorskie i prawa znakowania:

We wszyskich publikacjach HÜPPE GmbH dąży do przestrzegania praw autorskich używanych grafik i tekstów. Wszystkie cytowane i ewentualnie chronione prawnie znaki towarowe podmiotów trzecich podlegają całkowicie ustaleniom obowiązującego prawa ochrony znaków towarowych oraz prawa własności zarejestrowanego właściciela. Samo przytoczenie nie oznacza, że określony znak towarowy nie jest chronioną prawnie własnością podmiotów trzecich.

 

 

IV.  Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji

Do witryny internetowej stosuje się niemieckie prawodawstwo. Miejscem wykonania usług jest siedziba naszej firmy, czyli Bad Zwischenahn.

 

HÜPPE GmbH, stan 02/2013