Algemene voorwaarden HÜPPE B.V.

Vanaf: 1 augustus 2016

I. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") van Hüppe B.V. ("Verkoper") zijn van toepassing, behoudens tegenstrijdige bepalingen, op alle koopovereenkomsten en overeenkomsten voor werk en materialen evenals met betrekking tot andere bestellingen ("Bestelling(en)") gesloten tussen de Verkoper en klanten ("Kopers") die geen consumenten zijn in de zin van artikel 6:193a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek ("BW”). Eventuele afwijkende algemene voorwaarden van de Koper worden niet erkend, zelfs indien ze niet uitdrukkelijk worden tegengesproken.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn ook op dezelfde wijze van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties met dezelfde Koper, zelfs in het geval dat dit niet uitdrukkelijk bepaald werd. Voor zover niets anders bepaald werd, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing in de versie geldig op de datum van de bestelling van de Koper of in ieder geval, in de versie die het meest recent meegedeeld werd aan de Koper in handgeschreven vorm, inclusief per e-mail.

II. Sluiting van de overeenkomst

 1. Het aanbod van de Verkoper is niet bindend, voor zover het aanbod niet uitdrukkelijk als bindend aangeduid werd in de tekst ervan. De Bestelling van de Koper wordt beschouwd als een bindend contractueel aanbod, dewelke in afwezigheid van tegenstrijdige bepalingen geldig blijft gedurende ten minste acht (8) dagen. De overeenkomst is gesloten wanneer de Verkoper de Bestelling schriftelijk bevestigt aan de Koper (inclusief per e-mail).
 2. In beginsel verstrekt de Verkoper een garantie ten aanzien van eindgebruikers slechts in overeenstemming met een als zodanig aangenomen afzonderlijke garantieverklaring.
 3. De door de Verkoper overgedragen documenten in het kader van de sluiting van de overeenkomst, zoals afbeeldingen en tekeningen, alsmede technische details en specificaties gemaakt door de Verkoper, zijn beslissend. Alle technische, bouwkundige of andere wijzigingen aan de Bestelling zijn toegestaan, indien en voor zover deze voor Koper aanvaardbaar zijn.
 4. Individuele overeenkomsten hebben voorrang op deze Algemene voorwaarden. Een schriftelijke overeenkomst of de schriftelijke bevestiging door de Verkoper is bepalend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten.

III. Levering, transport en risico-overdracht

 1. In principe heeft de levering door de Verkoper "ex works" plaats of op een andere plaats van verzending die de Koper bekend is, waar de plaats van levering en eventueel aanvullende prestaties plaatsvinden. Het risico gaat over op de Koper uiterlijk bij verzending van de goederen. Indien de verzending wordt vertraagd door toedoen van de Koper of door omstandigheden waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is, dan gaat het risico over op de Koper bij de kennisgeving van gereedheid voor levering.
 2. Behoudens anderdsduidende bepalingen, onderschrijft de Koper een vervoerverzekering op eigen kosten op basis van de daartoe gebruikelijke voorwaarden, dewelke de risico’s verbonden aan het vervoer van de goederen begrepen in de Bestelling vanaf de plaats van verzending tot de aangeduide plaats van bestemming. De vervoerskosten zijn voor rekening van de Koper in overeenstemming met Artikel V.5.
 3. De Verkoper heeft het recht om binnen een redelijke termijn gedeeltelijke leveringen uit te voeren en deelfacturen op te stellen voor het verstrijken van de leveringstermijn.
 4. Indien de verzending of de levering van de goederen wordt vertraagd op vraag van de Koper of door omstandigheden die hun oorsprong vinden in risico en verantwoordelijkheidssfeer van de Koper, dan vergoedt de Koper de Verkoper voor eventuele opslagkosten die zijn ontstaan, alsmede de interestkosten op het geïnvesteerd kapitaal in de goederen. In het geval dat de Verkoper de goederen opslaagt, zal de vordering neerkomen op minstens 0,5% van het nog openstaande factuurbedrag voor elke uitstaande maand, te beginnen één (1) maand na de kennisgeving van gereedheid voor levering. Het moet mogelijk blijven om te controleren dat er geen schade of aanzienlijk mindere schade is ontstaan. Niettemin heeft de Verkoper het recht, na een redelijke termijn te zijn overeengekomen en na de vruchteloze afloop van deze termijn, zich te ontdoen van de te leveren goederen en om een substitutie goed te leveren aan de Koper binnen een verlengde redelijke termijn of om de overeenkomst te ontbinden.

IV. Leveringstermijnen en operationele verstoringen

 1. De leveringstermijnen beginnen ten vroegste te lopen na de in ontvangstname van alle documenten vereist voor het bepalen van de inhoud van de Bestelling, voor zover de Koper ze in overeenstemming met de overeenkomst verschaft en, in voorkomend geval, na de betaling te hebben ontvangen. Een leveringstermijn wordt gerespecteerd indien de levering verzonden werd binnen de termijn of indien de kennisgeving van gereedheid voor levering heeft plaatsgevonden.
 2. De leveringstermijnen worden verlengd bij het optreden van omstandigheden voor dewelke de Verkoper of zijn leveranciers niet verantwoordelijk zijn en dewelke geen substantiële invloed hebben op de fabricage of de levering van de goederen (bv, sociale conflicten, overmacht, en andere operationele verstoringen voor dewelke de Verkoper of zijn leveranciers niet verantwoordelijk zijn), voor de duur van de operationele verstoring. De Verkoper informeert de Koper over de toekomstige operationele verstoring en legt een nieuwe leveringsdatum vast. Als de goederen zelfs binnen de nieuwe leveringstermijn niet kunnen geleverd worden, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden; Iedere betaling die reeds werd gedaan door de Koper wordt zonder enige ongerechtvaardigde vertraging terugbetaald. Elke vordering die beoogt schadevergoeding te bekomen in plaats van de prestaties zoals bedoeld onder Artikel X evenals de wettelijke rechten van de Verkoper, hieronder begrepen, maar niet beperkt tot, diegene in het geval van verhindering tot uitvoering (bv in geval van onmogelijkheid) blijven onverlet.
 3. De voorafgaandelijke vereisten van alle leveringsgebreken worden bepaald, ongeacht bovenstaande bepalingen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Echter, in ieder geval, is in afwijking ervan een schriftelijke aanmaning van de Koper vereist.

V. Prijzen en bijkomende kosten

 1. Leveringen geschieden aan de geldende prijzen bij het sluiten van de overeenkomst, in overeenstemming met de bevestiging van de Bestelling door de Verkoper. Alle prijzen worden bepaald ex works / plaats van levering. Alle prijzen worden verstaan in euro's te zijn, voor zover ze niet anders aangegeven worden, omvatten ze andere bijkomende kosten (bv installatie en instructie kosten), evenals de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en alle andere belastingen zoals voorzien door de wet (bv (bv douanerechten, toeslagen) in hun respectievelijke geldende bedragen.
 2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bedongen vaste prijzen redelijkerwijze te verhogen voor een periode van meer dan vier (4) maanden, indien na het sluiten van de overeenkomst, hogere kosten optreden, waaronder, maar niet beperkt tot, diegene die het gevolg zijn van collectief onderhandelde overeenkomsten, marktconforme aankoopprijzen, of verhogingen van de prijs van materialen. Op aanvraag dienen deze gerechtvaardigd te worden aan de persoon of partij die de bestelling geplaatst heeft.
 3. In geval van een bestelling met een waarde lager dan € 50,00, zal de Verkoper een minimale hoeveelheid toeslag ten belope van € 10,00 factureren. Aanvaarde hoeveelheden die kleiner zijn dan de opgegeven verpakkingseenheden worden verwerkt met een toeslag van 10% op de netto waarde van de goederen.
 4. Indien de levering wordt uitgevoerd bij derden, wordt een toeslag van 10% van de netto waarde van de goederen gefactureerd.
 5. Voor bestellingen met een netto goederenwaarde van € 750,00 of meer, geschiedt de levering franco; in het geval van een netto goederenwaarde van minder dan € 750,00, worden de transportkosten in rekening gebracht in de factuur. Uitdrukkelijke kosten en toeslagen voor de levering van goederen via de post worden altijd gedragen door de persoon of partij die de bestelling geplaatst heeft.

VI. Betaling en wanbetaling

 1. De betalingen worden zonder enige aftrek, zoals vermeld op de factuur, onmiddellijk na ontvangst van de factuur en de levering van de goederen gedaan aan de Verkoper. De Verkoper is echter ten allen tijde gerechtigd de betreffende levering, geheel of gedeeltelijk, slechts tegen vooruitbetaling uit te voeren. Zulks voorbehoud wordt uiterlijk verklaard op het moment van de bevestiging van de bestelling. De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om cheques te aanvaarden. Cheques worden alleen aanvaard als betaling nadat ze ingewisseld zijn. Alle betalingen dienen vrij van kosten te worden gemaakt. In het geval van cheques, dient de Koper, zelfs zonder uitdrukkelijke instemming, alle disconto’s, incasso, en eventuele andere bankkosten te dragen. De betalingen worden in eerste instantie verrekend met de kosten, dan met de rente, en vervolgens met iedere oudere hoofdvordering.
 2. In het geval van wanbetaling, worden nalatigheidsinteresten aangerekend overeenkomstig de wettelijke rente, maar aan een minimum rente van 9% per jaar; het blijft wel mogelijk om een lagere schade te bewijzen ten belope van het bedrag van de wettelijke rentevoet.
 3. De Koper heeft slechts recht op verrekenings- en retentierechten ten aanzien van de vorderingen van de Verkoper in het geval dat de tegenvordering onbetwist is of kracht van gewijsde heeft. Deze bepaling geldt niet voor zover de tegenvordering rechtstreeks betrekking heeft op de hoofdverbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 4. Elke overdracht van schuldvorderingen vereist de instemming van de Verkoper.
 5. Indien na het sluiten van de overeenkomst of na de levering van de goederen, blijkt dat de Koper niet of niet meer solvabel is, bv wanneer maatregelen van gedwongen uitvoering tegen hem ingesteld werden; vervallen facturen niet betaald werden ondanks aanmaningen; of enige andere activa aangetast werd, dan is de Verkoper gerechtigd om de vorderingen onmiddellijk te doen gelden, ook wat de vorderingen betreft die nog niet vervallen waren en diegene waarvoor een cheque uitgegeven werd. In deze gevallen is de Verkoper, voor nog-niet-geleverde goederen, gerechtigd om een voorafbetaling, het verschaffen van een zekerheid, of een levering onder rembours te eisen. Indien de Koper deze eis niet naleefd binnen de daarvoor gestelde redelijke termijn, zal de Verkoper het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden. De wettelijke rechten van de Verkoper blijven onverminderd van kracht.

VII. Eigendomsvoorbehoud

 1. De verkoper heeft een eigendomsvoorbehoud over de geleverde goederen totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de Koper op datum van het sluiten van de overeenkomst, met inbegrip van alle vorderingen die op deze datum voortvloeien uit follow-up bestellingen, nabestellingen, of bestellingen voor onderdelen afgewikkeld zijn. In de mate dat de waarde van alle zekerheden waarop de Verkoper recht heeft de waarde van alle garantievorderingen met meer dan 10% overstijgt, bevrijdt de Verkoper op vraag van de Koper, een evenredig deel van de zekerheid.
 2. In geval van gedragingen van de Koper in strijd met de overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wanbetaling, is de Verkoper gerechtigd om de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud terug te nemen. In geval van klachten of wanneer de Verkoper zijn retentierecht uitoefent op de goederen die het voorwerp van het eigendomsvoorbehoud uitmaken, wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij de Verkoper de ontbinding uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. De Verkoper is gerechtigd om de goederen te exploiteren; de opbrengst van de exploitatie moet gecompenseerd worden met de schulden van de Koper, minus de gemaakte exploitatiekosten. De Koper is verplicht de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud met de nodige zorg te behandelen en dient deze afzonderlijk te op te slaan. Voorts is de Koper verplicht om deze goederen voor eigen rekening en tegen vervangingswaarde voldoende te verzekeren tegen eventuele schade als gevolg van brand, overstroming, storm, inbraak en diefstal. Elk garantieverzoek in geval van schade moet worden overgemaakt aan de Verkoper. Voor zover dat onderhoud- en inspectiewerkzaamheden vereist zijn, verricht de Koper deze tijdig en op eigen kosten.
 3. De Koper is niet in rechte om de goederen die het voorwerp uitmaken van het  eigendomsvoorbehoud te verpanden of tot zekerheid te stellen. In het geval van pand of andere inbreuken (zoals, maar niet bepert tot beslaglegging) van derden, moet de Koper de Verkoper hiervan schriftelijk in kennis stellen, zonder onnodige vertraging en moet de Koper de Verkoper alle informatie en documenten bezorgen die nodig zijn om de rechten van de Verkoper te vrijwaren. De ambtenaren die belast zijn met gedwongen uitvoering of derden dienen te worden geïnformeerd over het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper.  Voor zover een derde niet bij machte is om de Verkoper te vergoeden voor gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de verzetsprocedure van een derde, is de Koper aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade voor de Verkoper, onder voorbehoud van een bijkomend verzoek tot schadeloosstelling, van wijziging of vernietiging van het goed zelf.
 4. De Koper is gerechtigd om de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud  te verkopen en / of te verwerken volgens  de normale gang van zaken, zolang de Verkoper geen rechten doet gelden die voortvloeien uit de eigendomsbepaling. De Koper draagt onmiddellijk aan de Verkoper alle vorderingen over voor een bedrag overeenkomstig het finale factuurbedrag, met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde, de vorderingen van de Koper die voortvloeien uit de doorverkoop aan zijn klanten of derden, en bovendien ongeacht of de goederen doorverkocht werden zonder of na verwerking. De Verkoper aanvaardt de overdracht. In het geval van een rekening-courant verhouding tussen de Koper en zijn klant, is de vooraf overgedragen vordering door de Koper aan de Verkoper ook van toepassing op het erkend saldo en, in het geval van faillissement van de klant op het daaruit voortvloeiende saldo. De Koper is ook gerechtigd om de vorderingen na de overdracht te innen. De toestemming van de Verkoper om de vordering zelf te innen blijft onaangetast. De Verkoper zal de vordering zelf niet innen zolang de Koper zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de verwerfde goederen respecteert; De Koper zich niet schuldig maakt aan wanbetaling; en er geen verzoek is om een faillissementsprocedure in te leiden.
 5. De Koper is op vraag van de Verkoper verplicht om een nauwkeurige lijst van de vorderingen te verstrekken waarop de Verkoper recht heeft, met de namen en adressen van de klanten, het bedrag van de individuele vorderingen, de factuur data, enz en om aan de Verkoper alle informatie te bezorgen die nodig is om de gecedeerde vordering ten uitvoer te brengen; om het mogelijk te maken deze informatie na te zien; en (iv) om de klanten te informeren omtrent de cessie.
 6. De Koper verklaart in te stemmen dat de personen die door de Verkoper gelast worden met het terug in het bezit geraken van de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud, de gebouwen of kantoren mogen binnengaan/betreden, waar de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud zich bevinden, met het oog op het opnieuw in bezit nemen van de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud.
 7. De verwerking of remodeling door de Koper van het geleverde goed wordt altijd uitgevoerd voor de Verkoper. Als het goed wordt verwerkt met andere goederen die niet toebehoren aan de Verkoper, dan zal de Verkoper gezamenlijke aanspraak in de nieuwe zaak verwerven in verhouding met de waarde van het geleverde goed tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking. Hiervan afgezien, geldt hetzelfde voor het goed vdat voortvloeit uit de verwerking als voor het geleverde goed dat het voorwerp uitmaakt van de retentive. Als de verwerking, vermenging of menging wordt uitgevoerd op zodanige wijze dat het goed van de Koper dient beschouwd te worden als het voornaamste goed, dan wordt geacht overeengekomen te zijn dat de Koper de mede-eigendom pro rata overdraagt aan de Verkoper. De koper moet de enige titel of gezamenlijke titel van de Verkoper vrijwaren.

VIII. Vorderingen voor gebreken – verjaringstermijn

 1. De wettelijke bepalingen van de wet zijn van toepassing op de rechten van de Koper in het geval van zakelijke en juridische gebreken, met uitzondering van andersduidende bepalingen hieronder en zonder afbreuk te doen aan de bijzondere wettelijke regelgeving met betrekking tot de finale levering van de goederen aan een consument; De bepalingen in Artikel X gelden echter voor elke vordering tot schadevergoeding zelfs in het geval van regres van de leverancier.
 2. Dicht- en magneetprofielen, loopwagens, looprollen evenals glijders zijn bij gebruik onderhevig aan onvermijdelijke, natuurlijke slijtage. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit kan het daarom voorkomen dat slijtbare onderdelen als dicht- en magneetprofielen, loopwagens, looprollen evenals glijders in een voorkomend geval slechts een beperkte duurzaamheid van 12 maanden hebben.
 3. Alle vorderingen van de Koper voor gebreken veronderstellen dat de Koper de wettelijke verplichtingen om de gebreken te onderzoeken en te notificiëren heeft nageleefd.
 4. Indien een product gebrekkig is, heeft de Koper de volgende rechten:

  1. De verkoper is verplicht aanvullende prestaties uit te voeren en verleent deze naar eigen goeddunken, door het gebrek te verhelpen door middel van reparatie, of het door een goed vrij van gebreken te leveren.
  2. Als de reparatie faalt, heeft de Koper het recht om de overeenkomst te ontbinden of om de koopprijs te reduceren. Elke vordering tot ontbinding wordt uitgesloten wanneer de schending van de verplcihting van de Verkoper verwaarloosbaar is. Elk verzoek van de Koper tot schadevergoeding of tot terugbetaling van nutteloze uitgaven is eveneens mogelijk in het geval van gebreken, maar slechts in overeenstemming met de bepalingen van Artikel. X.
  3. Eventuele aanvullende prestaties omvatten noch de ontmanteling van de gebrekkige goederen, noch de installatie van een nieuwe of herstelde goed, tenzij de verkoper oorspronkelijk reeds verplicht was de installatie uit te voeren. Elke bijkomstige prestatie omvat noch de afbraakkosten van de gebrekkige goederen noch de installatie van een nieuw goed of van herstelde goederen, tenzij de verkoper oorspronkelijk gehouden was de installatie uit te voeren.
  4. De uitgaven die nodig zijn voor doeleinden om te testen en aanvullende prestaties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, arbeids- en materiaalkosten (niet: afbraak en installatie kosten of de kosten voor het vervoer van de goederen naar de plaats van aanvullende prestaties), zijn voor rekening van de Verkoper indien het weldegelijk een gebrek betreft. Zo niet, zal de Verkoper gerechtigd zijn om van de Koper te eisen dat alle kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, de kosten voor het testen en vervoer) die voortvloeien uit de ongerechtvaardigde vraag  om het gebrek te verhelpen vergoed worden, tenzij het ontbreken van enig gebrek niet geweten kon zijn door de koper.
  5. De Koper zal de Verkoper, na een gecoördineerde overleg met de Verkoper, de benodigde tijd en opportuniteit voor de uitvoering van alle reparaties en vervangingsleveringen die de Verkoper noodzakelijk lijken overmaken. Anders, zal de Verkoper ontheven zjijn van enige aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die daaruit voortvloeien. Indien de Koper om operationele redenen wil dat in spoed beroep gedaan wordt op een technicus, of dat de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de normale werkuren, wat bijkomende kosten teweegbrengt voor de Verkoper, zal de Koper alle bijkomende veroorzaakte kosten dragen (bijvoorbeeld toeslagen voor overuren toeslagen, langere toegangstrajecten).
  6. Een even omvangrijke garantie wordt verleend voor reserveonderdelen en voor reparaties als voor de origineel geleverde goederen, maar wel in de tijd beperkt tot het einde van de garantieperiode voor de origineel geleverde goederen.

IX. Teruggaven

 1. In beginsel, worden goederen die geleverd werden door de verkoper niet teruggenomen, tenzij de Koper een gerechtigde klacht heeft doen gelden bij de Verkoper (bv.,als gevolg van een ontbinding uit hoofde van een latere ontoereikende prestatie).
 2. Indien, bij wijze van uitzondering in het individuele geval, de Verkoper verklaart dat hij bereid is een retour te aanvaarden wordt hiertoe een passende vergoeding (in de regel, 25% van de netto waarde van de goederen) in rekening als onderdeel van een overeenkomstige overeenkomst. Het vervoerrisico en de vervoerskosten worden door de Koper gedragen.

X. Aansprakelijkheid voor schadevergoeding

 1. De Verkoper is aansprakelijk voor schadevergoeding krachtens de wettelijke bepalingen, voor zover hieronder niets anders wordt bepaald. In het geval van schending van zijn verplichtingen - ongeacht de juridische gronden - is de Verkoper aansprakelijk voor alle opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid, is de Verkoper slechts aansprakelijk:

  1. voor schade die voortvloeit uit inbreuken op het leven, het lichaam en de gezondheid, en
  2. voor schade als gevolg van een belangrijke inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting (een verplichting waarvan de verwezenlijking ervan het in de eerste plaats mogelijk maakt om de overeenkomst correct uit te voeren en waarvan een partij in principe regelmatig mag vertrouwen op de naleving ervan), in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare en typisch voortdoende schade.

 2. De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook in het voordeel van de werknemers, de medewerkers, de vertegenwoordigers, en het ondersteunend personeel van de Verkoper. Voor alle vorderingen krachtens wetgeving inzake productaansprakelijkheid, zijn de wettelijke bepalingen uitsluitend van toepassing.
 3. De aansprakelijkheidsuitsluitingen of beperkingen gelden niet in het geval dat de Verkoper kwaadwillig een gebrek heeft verborgen gehouden of een kwaliteitsgarantie verstrekt heeft voor het goed.

XI. Ontbinding van de kooopovereenkomst

 1. In het geval van ontbinding van het koopcontract (bv als gevolg van ontbinding vanwege een van de partijen), is de Koper verplicht, ongeacht het resterende proces zoals bedoeld in de volgende paragrafen, om de geleverde goederen op voorhand terug te bezorgen aan de Verkoper. De Verkoper heeft het recht om de geleverde goederen op te halen in de gebouwen van de Koper.
 2. Voorts is de Verkoper gerechtigd om een schadevergoeding te eisen van de Koper voor eventuele beschadigingen of vernielingen van de geleverde goederen, of voor elk voorval dat zich voordoet of heeft voorgedaan dat de teruggave van de geleverde goederen onmogelijk maakt voor gelijk welk reden, en welke gebeurtenis haar oorsprong vindt in de risico en verantwoordelijkheidssfeer van de Koper. Daarenboven is de Verkoper gerechtigd om een schadevergoeding te vragen voor het gebruik of de ingebruikname van de geleverde als de waarde van de geleverde goederen is gedaald tussen de voltooiing van de installatie ervan en de volledige onmiddellijke terugname ervan door de Verkoper. Dit waardeverlies wordt berekend op basis van het verschil van de totale waarde volgens de Bestelling en de huidige reële waarde zoals bepaald door de verkoopopbrengsten of, indien een verkoop niet mogelijk is, door middel van de raming van een beëdigd expert.

XII. Overdracht

Geen enkele overdracht van rechten en/of overdracht van de verplichtingen van de Koper die voortvloeien uit deze overeenkomst, is toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de Verkoper.

XIII. Export controle bepalingen

 1. De geleverde goederen kunnen worden onderworpen aan de bepalingen van de export controle van de Bondsrepubliek Duitsland, van de Europese Unie, van de Verenigde Staten van Amerika of van andere landen.
 2. In het geval van een latere export van de geleverde goederen naar een derde land, zal de Koper de wettelijke bepalingen dienen na te leven.

XIV. Place of jurisdiction and applicable law

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de contractuele relatie tussen de partijen, met uitsluiting van het uniform internationaal recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de internationele verkoop van goederen (Weens Koopverdrag). De rechtskeuze is ook van toepassing op de buitencontractuele relaties die in nauw verband zijn met de overeenkomst. Afgezien hiervan, wordt de omvang en het toepassingsgebied van de rechtskeuze bepaald krachtens de wettelijke bepalingen.
 2. De enige bevoegde rechtbanken voor alle geschillen, vorderingen en discussies die voortkomen uit of betrekking hebben op deze overeenkomst zijn die binnen het arrondissment Rotterdam, zittingsplaats Dordrecht.

Hüppe B.V.,
Kelvinring  1
2952 BG Alblasserdam
The Netherlands