HÜPPE-fabrieksgarantie 5 jaar

1. Algemeen

Naast de wettelijke garantie waarop de consument recht heeft, aanvaardt HÜPPE deze fabrieksgarantie voor producten van HÜPPE. Ze geldt ongeacht dwingende wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften, bijvoorbeeld conform de wet op de productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet en grove nalatigheid, wegens aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid door HÜPPE of zijn medewerkers.

„Consument” zoals bedoeld in de fabrieksgarantie is iedere natuurlijke persoon die eigenaar van het product is en het niet heeft gekocht om vervolgens door te verkopen of het in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij derden te installeren. „Oorspronkelijke aankoper” is de consument die als eerste het product van HÜPPE heeft aangekocht, een handelaar of een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die het product in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit doorverkoopt of installeert.

2. Garantiebescherming

Geldig voor producten van HÜPPE die vanaf 01.06.2015 door de oorspronkelijke aankoper zijn gekocht (aankoopbewijs):

HÜPPE garandeert consumenten dat hun producten vrij zijn van materiaal-, fabrieks- en constructiefouten. Doorslaggevend hierbij is de stand van de wetenschap en techniek op het tijdstip van de vervaardiging. De fout die de schade heeft veroorzaakt, moet op dat ogenblik al in het product aanwezig zijn. Vervanging op grond van gevolgschade of door productaansprakelijkheid kan enkel worden geclaimd op basis van de dwingende wettelijke voorschriften.

Deze garantie geldt voor een periode van 5 jaar vanaf de aankoopdatum door de oorspronkelijke aankoper. De garantietermijn wordt niet verlengd op basis van de toekenning van diensten in het kader van deze garantie, en zeker niet in het geval van reparatie of vervanging. De garantietermijn zal in deze gevallen ook niet opnieuw beginnen te lopen.

3. Schriftelijke melding van fouten

De rechten die uit deze garantie voortvloeien, kan de consument claimen door een schriftelijke mededeling van de fout(en) binnen de garantietermijn aan HÜPPE of aan de handelaar bij wie de oorspronkelijke aankoper het product heeft gekocht. Bovendien moet de consument de fout binnen twee maanden melden nadat hij deze heeft herkend of had moeten herkennen. De consument moet kunnen aantonen dat de garantie niet is verstreken (bijvoorbeeld door overlegging van het aankoopbewijs van de oorspronkelijke aankoper). HÜPPE heeft eventueel het recht om het begin van de garantietermijn te bepalen op basis van de productiedatum.

4. Garantiediensten

Het staat HÜPPE vrij om het product te repareren of te vervangen. In de regel laat de consument het product met gebreken na voorafgaande toestemming door HÜPPE ter plaatse door een specialist repareren. In dit geval dekt de garantie de kosteloze levering van de nodige vervangingsonderdelen. Indien HÜPPE schriftelijk verklaart de reparatie zelf uit te voeren, dan zijn de kosten voor vervangingsonderdelen, de installatie, eigen arbeidskosten alsook de eventuele uitgaven voor het transport of de verzending van het product voor rekening van HÜPPE. De consument moet ervoor zorgen dat het product toegankelijk is.

Bij vervanging wordt het oude product kosteloos vervangen door een nieuw product van dezelfde aard, kwaliteit en hetzelfde type. Indien het product in kwestie op het ogenblik van de melding van de fout niet meer wordt vervaardigd, heeft HÜPPE het recht om een vergelijkbaar product te leveren.

Transport of verzending naar en van HÜPPE resp. naar en van de handelaar, elke demontage of herinstallatie van het product of elke andere bijzondere maatregel mogen enkel met voorafgaande toestemming van HÜPPE worden uitgevoerd. Indien HÜPPE instemt met de beoogde maatregel, draagt HÜPPE de kosten die ontstaan bij de uitvoering van de maatregel. Indien niet anders is overeengekomen, is de consument verplicht het nieuwe product zelf op te halen bij de dichtstbijzijnde HÜPPE-handelaar.

5. Voorwaarden en uitsluitingen

De voorwaarde voor de geldigheid van deze garantie is een vakkundige installatie en vakkundig onderhoud conform de gebruiksaanwijzingen en de erkende regels van de techniek (bijv. door een handwerkbedrijf of een geautoriseerde specialist) alsook de naleving van de gebruiksaanwijzingen en het gebruik van de HÜPPE-producten volgens de technische aanwijzingen en onderhoudsinstructies van HÜPPE.

Montageaanwijzingen, gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen worden bij ieder product meegeleverd en staan ter beschikking op www.hueppe.com

De garantieclaim is niet van toepassing op:

 • slijtageonderdelen (zoals dichtingslijsten, magneetprofielen, geleiders voor looprollen) die aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn;
 • geringe afwijkingen van de HÜPPE-producten van de verwachte kwaliteit die geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het product;
 • kalkafzettingen, bedieningsfouten, schade door agressieve omgevingsinvloeden, chemicaliën, reinigingsmiddelen;
 • gebreken aan het product die door installatie, transport of een proefdraai van het product zijn veroorzaakt evenals
 • schade die is ontstaan als gevolg van het gebrekkige HÜPPE-product;
 • showroommodellen enz.

De geldigheid van de garantie eindigt bij:

 • niet-naleving van de overhandigde of op www.hueppe.com beschikbare montage-, onderhouds- en gebruiksaanwijzingen;
 • montage, onderhoud, reparatie of instandhouding door leken;
 • productschade veroorzaakt door de verkoper, installateur of derden;
 • schade die te wijten is aan normale slijtage of opzettelijke beschadiging – bij opzettelijke veroorzaking van de schade wordt de medeschuldigheid eensgezind aangerekend;
 • verkeerde installatie of ingebruikneming;
 • gebrekkig of verkeerd onderhoud;
 • producten die niet volgens hun gebruiksbestemming zijn of worden gebruikt;
 • schade door overmacht of natuurrampen, met name, maar niet uitsluitend bij overstroming, brand of vorstschade.

6. Wanneer is de garantie niet geldig?

Indien een productfout niet onder deze garantie valt, zijn de kosten voor de verzending en het transport van het product voor rekening van de consument. Daarnaast draait de consument op voor de kosten, inclusief eventuele arbeidskosten, die ontstaan bij het onderzoek van het product alsook voor de kosten voor het demonteren en opnieuw installeren van het product. Indien de consument informatie wil hebben over de ongeldigheid van de garantie en over de vermoedelijke kosten voor uitvoering van de reparatie, moet hij bijkomend de kosten voor de vervangingsonderdelen en de arbeidskosten dragen.

Indien bij de levering het gebrek niet meteen is geconstateerd, beslist HÜPPE geval per geval of het nog mogelijk is de fout na het verlopen van de garantie gratis te herstellen. Een wettige aanspraak op het herstel van gebreken heeft de consument in dit geval echter niet.

7. Wettelijke rechten

Naast de rechten voortvloeiende uit de garantie heeft de consument bovendien wettelijke rechten. Deze rechten, die voor de consument in bepaalde omstandigheden gunstiger zijn, worden niet beperkt door de fabrieksgarantie. De garantie heeft evenmin invloed op de rechten die de oorspronkelijke koper en eventueel de consument heeft ten opzichte van de verkoper bij wie de oorspronkelijke aankoper het product heeft gekocht.

8. Plaats van handeling, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Op deze garantie is het Duitse recht met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11 april 1980 van toepassing. De plaats van handeling voor de verplichtingen die voortvloeien uit deze garantie is ons hoofdkantoor in Bad Zwischenahn, Duitsland.

 

Versie 01.06.2015

HÜPPE GmbH

Industriestraße 3

D - 26160 Bad Zwischenahn